Представяне на БАР

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО РЕЦИКЛИРАНЕ (БАР) е създадена през 1998 година под името „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ТЪРГОВЦИТЕ НА МЕТАЛИ“ /БАТМ/. През 2004 г. Асоциацията се преименува на Българска асоциация по рециклиране /БАР/.От 2002 г. Асоциацията има свой постоянен представител в Международния съвет по околна среда в Брюксел.
ЗАЩО Е СЪЗДАДЕНА БАР:
 • БАР е създадена с цел да защитава интересите на фирмите, които рециклират вторични суровини в страната, да провежда активен диалог с държавните институции в защита на законните права на своите членове, да проучва и подпомага решаването на въпроси, свързани с правните, икономически, финансови, екологични, митнически и др. аспекти от дейността на фирмите от бранша.
 • Част от дейностите на Асоциацията включват повишаване на осведомеността на обществеността за правилния начин за управление на материалите за рециклиране и събиране на отпадъци, йерархията на управлението на отпадъците, проектите за кръгова икономика, повишаването на екологичната информираност на децата като част от бъдещите общества за рециклиране и др.
 • Като член на Българския институт за стандартизация /БДС/, който е националният изпълнителен орган за стандартизация в Република България, БАР активно участва в техническите комитети за стандартно разработване на ОЕЕО, гуми за отпадъци и др. В тази връзка Асоциацията участва в разработването на технически насоки и в обучителните дейности на различни регионални органи по околна среда, общини и частния сектор по въпросите на отпадъците и хармонизираните отпадъци стандарти за третиране и препоръча различни мерки и дейности за справяне с трудностите в сектора за управление на отпадъците. Анализирането на настоящата ситуация по отношение на различните материали за рециклиране и тяхното управление също е част от ежедневната работа на Асоциацията.
 • Асоциацията чрез консултанти и експерти участва разработването на документите за правно и стратегическо планиране на национално равнище, включително в Националната стратегия за законодателството за CDW и CDW на национално ниво.
 • БАР е член на работна група на национално равнище и участва в разработването на национални позиции за европейското законодателство и политика като пакета за кръгова икономика.
 • Асоциацията организира обществени обсъждания с местните власти, бизнеса, държавните органи относно разработването на Закона за управление на отпадъците и спомагателното законодателство. БАР организира и обучения и семинари за обмяна на опит и взаимодействие в сектора за управление на отпадъците с различни национални, регионални и местни власти.
НАШИТЕ ПРАВА:
Като единствена българска браншова структура редовен член на BIR, EUROMETREC и EFR, Българската асоциация по рециклиране се ползва с всички права на тази престижна международна организация, а именно:
 • Правна защита на своите членове
 • Намиране на нови пазари
 • Осъществяване на външнотърговски контакти и проучване на нови делови партньори
 • Издаване на референции
 • Други услуги, необходими в международната търговска дейност на фирмите
 • Членуващите в БАР фирми покриват целия спектър – и по големина /малки, средни, големи/ и по териториален обхват в сферата на управлението на отпадъците
 • Подготвя анализи, проучвания и опит в областта на управлението на отпадъците
 • Популяризира интересите на компаниите, работещи в сектора на рециклирането в България;
 • Провежда диалог с правителството и европейските органи, разследва и подпомага решаването на въпроси, свързани с правните, икономическите, финансовите, екологичните, митническите и други аспекти.
БАР проучва, анализира и запознава своите членове с новостите от:
 • Законодателството /вкл. drafts/ на ЕС, във всички области на управление на отпадъците
 • Актове, касаещи задълженията на българските предприятия във връзка с опазване компонентите на околната среда /въздух, почви, води и др./
 • БАР участва в разработването и усъвършенстването на нормативната база, изготвя анализи, проучвания и експертни оценки в областта на управлението на отпадъци, данъчната и социалната политика
Българска асоциация по рециклиране е член на:
 • Bureau of International Recycling /BIR/ – най-голямата в света организация рециклиране
 • Българска стопанска камара /БСК/
 • Българска търговско-промишлена палата /БТПП/
 • Българския институт за стандартизация /БДС/
 • Конфедерация на работодателите и индустриалците в България /КРИБ/
 • Европейската конфедерация на рециклиращите индустрии – European Recycling Industries /EuRIC/
 • European ferrous recovery & recycling federation /EFR/
 • European metal trade & recycling federation /EUROMETREC/