Представяне на БАР

Българска Асоциация По Рециклиранe

Ние вярваме, че е възможно да има устойчиво и екологично управление на отпадъците в България.

Като организация, ние се стремим да осигурим ефективно и отговорно управление на отпадъците.

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО РЕЦИКЛИРАНЕ (БАР)
е създадена през 1998 г. под името

„БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ТЪРГОВЦИТЕ НА МЕТАЛИ“ /БАТМ/, което променя през 2004 г.

Кратка история

Българска асоциация по рециклиране (БАР) е създадена през 1998 г. под името Българска асоциация на търговците на метали (БАТМ).

Член е на най-голямата асоциация по рециклиране в света – Bureau of International Recycling /BIR/, както и на Българската стопанска камара (БСК) и Сдружението за стопанска инициатива (ССИ).

Какво правим?

БАР е сдружение с идеална цел, обединяващо български и чуждестранни фирми, които се занимават управление на вторични суровини от цветни и черни метали, хартия, пластмаса, стъкло и други.

Асоциацията е създадена с цел да:

  • Защитава интересите на фирми, които се занимават с рециклирането вторични суровини у нас;
  • Провежда активен диалог с държавните институции в защита правата на членовете ѝ;
  • Проучва и подпомага решенията на казуси, свързани с правни, икономически, финансови, екологични, митнически и други въпроси, отнасящи се към управлението на отпадъци;
  • Организира семинари, работни срещи, конференции и други, с оглед насърчаване на обществена ангажираност.
ba recycling 064 resize
BAR Goal

С каква Цел е Създадена БАР

  • Да представлява и защитава интересите на дружествата, които рециклират вторични суровини в България;
  • Да води активен диалог с държавните институции в защита на законните права на своите членове;
  • Да подпомага компаниите при разрешаването на правни, икономически, финансови, екологични, митнически и други казуси, възникнали в периода на членството им в организацията.

Една от основните дейности на Асоциацията е повишаването на обществената осведоменост относно:

01.

Правилните начини за управление на материалите за рециклиране и събирането на отпадъци.

02.

Йерархията в управлението
на отпадъците

03.

Проектите и новостите в областта на кръговата икономика и екологичните политики и практики.

БАР допринася за повишаване на информираността

БАР допринася за повишаване на информираността на децата по екологични въпроси чрез използване на интерактивни средства, кампании и презентации.

Като член на Българския институт за стандартизация, който е националният орган за стандартизация в Република България, БАР участва в техническите комитети за разработване на стандарти за  отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО), излезли от употреба гуми и др.

В тази връзка Асоциацията е ангажирана с разработването на технически насоки и извършването на обучителни дейности, предназначени за различни регионални и местни органи по околна среда, общински администрации, както и за частния сектор.

дейността на БАР е свързана с изготвянето на препоръки за справяне с управление на отпадъците

Част от дейността на БАР е свързана с изготвянето на препоръки за справяне с предизвикателствата в сектора за управление на отпадъците.

Анализът на актуалното състояние на различните материали за рециклиране и тяхното управление също е част от ежедневната работа на Асоциацията.

Асоциацията участва в разработването и съгласуването на документи за правно и стратегическо планиране на национално равнище, включително по отношение на строителните, битовите и други видове отпадъци.

БАР е член на Работна група Околна среда и на национално равнище участва в разработването на национални позиции, свързани с европейското законодателство и политики, като законодателния пакет на ЕС за кръгова икономика.

Асоциацията си партнира с бизнеса, както и с органите на властта на национално, регионално и местно ниво, като в тази връзка организира и подпомага:

01.

Обществени обсъждания, свързани с разработването или с необходимостта от разработване на законови и подзаконови нормативни актове в сектора на отпадъците.

02.

Обучения и семинари за обмяна на опит и взаимодействие в сектора за управление на отпадъците, екологията и кръговата икономика в страната и в Европа.

Последни Новини

boby0102web 1

Рециклирането на хартия, стъкло и алуминий намалява нуждата от добив на нови суровини, заяви Борислав Малинов от Българска асоциация по рециклиране

Рециклирането на материали като хартия, стъкло и алуминий намалява нуждата от добив на нови суровини, което е изтощително за природните ресурси. Това заяви в интервю за…

Прочети повече >