Българска асоциация по рециклиране: Зелени обществени поръчки?

Зелените обществени поръчки (ЗОП) представляват важен инструмент за постигане на целите в областта на околната среда, свързани с изменението на климата, използването на ресурси и устойчивото потребление и производство — особено предвид значението на разходите за стоки и услуги в публичния сектор в Европа.

В Съобщението на Европейската комисия, озаглавено „Обществени поръчки, насочени към една по-добра околна среда“ е дадено следното определение за зелените обществени поръчки (ЗОП): „процедура, чрез която публичните органи се стремят да получат продукти, услуги и строителни работи с намалено въздействие върху околната среда през целия им жизнен цикъл, вместо продукти, услуги и строителни работи със същата основна функция, които иначе биха били предоставени.“ ЗОП могат да бъдат използвани за договори на стойност както над, така и под праговата стойност за прилагане на директивите за обществени поръчки.

Директивите от 2014 г. за обществените поръчки дават възможност на публичните органи да вземат предвид екологичните съображения. Това се прилага по време на предварителната процедура за възлагане на обществени поръчки, като част от самата процедура за възлагане на обществени поръчки, а също и при изпълнението на поръчката. Правилата за изключване и подбор имат за цел да се гарантира минимално ниво на съответствие със законодателството в областта на околната среда от страна на изпълнителите и подизпълнителите. Налични са техники като например оценяването на разходите за целия жизнен цикъл, спецификацията на устойчивите производствени процеси и използването на екологични критерии за възлагане, за да се помогне на възлагащите органи да идентифицират офертите, които са по-благоприятни от екологична гледна точка.