Зам.-министър Живков отчете напредъка на България в рециклирането на отпадъци

Политиката за ефективното използване на отпадъците като ценен ресурс се превръща в основен двигател за развитието както на бизнеса, така и на общините в страната, отбеляза зам.-министърът на околната среда и водите Красимир Живков във встъпителната си реч на кръглата маса „Управление на отпадъците“.

„През последните пет години се увеличава делът на рециклираните отпадъци у нас. Въведен е заложеният в европейското законодателство принцип на разширена отговорност на производителя чрез организациите по оползотворяване на отпадъците. Така се постигат целите на ЕС по рециклиране на отпадъци от опаковки, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, моторни превозни средства и негодни за употреба батерии и акумулатори“, обясни зам.-министър Живков.

В България изпълнението им се движи около и над средното ниво за държавите членки, а в определени категории дори съществено надвишава заложената цел. Отлични примери са рециклирането на големи и малки домакински уреди и електрически и електронни инструменти, посочи Живков. То е над 80-85% за 2014 г. при цели по директива, вариращи от 50 до 75 на сто. Успешен е примерът и в областта на батериите. За последните три години събраните количества портативни батерии и акумулатори са нараснали над 2 пъти до близо 300 тона годишно. По отношение на оловни акумулаторни батерии България заема едно от челните три места в Европейския съюз по ефективност на рециклирането им, изтъкна зам.-министърът.

В страната са издадени 7 разрешения на оползотворяване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, 8 за негодни за употреба батерии и акумулатори, 3 за излезли от употреба моторни превозни средства и 4 за опаковки.

Георгиос Кремлис, началник на отдел в ГД „Околна среда“ на ЕК, оцени високо инициативата за кръгла маса на Българската асоциация по рециклиране, която „отива отвъд защита на околната среда, защото с това темпо на консумация ще ни трябват две планети“. България се справя много добре в сравнение с други страни членки на ЕС по отношение на основната цел – до 2020 г. да се постигне 50 на сто рециклиране на отпадъците в Съюза. С 10% трябва да бъдат намалени депата, което може да се осъществи само с максимално оползотворяване на отпадъците, каза Кремлис. Той обърна особено внимание на оползотворяването на биоотпадъците, което има здрави традиции на Балканския полуостров и трябва да се поощрява чрез европейско финансиране