Възстановено е възмездното предаване на битови отпадъци от черни и цветни метали от физически лица

Министерство на околната среда и водите състави указания, с които временно да се регламентира възможността на физически лица да продължат да предават битови отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ) на площадки на лица, притежаващи разрешение по чл. 35, ал.1 от ЗУО /Писмото на МОСВ може да бъде намерено ТУК/

Указанията бяха издадени по повод влизане в сила на Решение № 11/10.07.2014 г. на Конституционния съд относно обявяване на противоконституционността на безвъзмездното предаване на отпадъците от ЧЦМ и все още неосигурените общински площадки по чл. 19, ал.3, т. 11 от ЗУО.

В тази връзка е необходимо гражданите да бъдат информирани за местата, на които ще могат да предават своите битови отпадъци от ЧЦМ, като за целта кметовете на общините следва да представят информация по подходящ начин (интернет страницата на общината, информационни табла и др.) за всички площадки, разположени на територията на съответната община, които притежават разрешение по чл. 35, ал.1 от ЗУО. Информация за подобни площадки може да бъде намерена на интернет страницата на Изпълнителна агенция по околна среда на следния ел. адрес: http://pdbase.government.bg/forms/public_permits.jsp

Източник: МОСВ