Такса смет се вдига с 15%

Общините ще вдигнат такса смет за гражданите, поради неизпълнение на задълженията им по Закона за управление на отпадъците (ЗУО) за изграждане в срок до 13.07.2014 г. на общински площадки за безвъзмездно предаване на отпадъци от домакинствата.

В следствие на процедурни пречки, заседанието, насрочено за 10.07.2014 г. на парламентарната Комисията по околна среда и водите се провали. Резултатът от това е, че депутатите не разгледаха законопроекта за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците, съгласно който се предлагаха някои много важни отсрочки на задълженията на общините за изграждане на общинските площадки, както и за задължението на гражданите, които трябва от днес да предават металните си отпадъци на тези общински площадки, които на практика не съществуват и към днешна дата не са изградени.

Разпоредбата на чл. 19, ал. 3, т. 11 ЗУО въвежда задължение за кмета на общината за изграждане на площадки за безвъзмездно предаване на отпадъци от домакинствата, в населените места с население, по-голямо от 10 000 жители.

Срокът за изпълнението на това задължение на кмета е предвиден в § 14, ал. 1 от преходните и заключителни разпоредби на ЗУО, и на практика изтича на 13.07.2014 г. В този срок общините е трябвало да осигурят общинските площадки за безвъзмездно предаване на отпадъци от домакинствата.

За неспазване на това задължение от страна на общините, чл. 19, ал. 5 от ЗУО и чл. 20 от Наредба № 7 от 19 декември 2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци, предвиждат размерът на отчисленията за всеки тон депониран отпадък, който общините заплащат, да се увеличи с 15 на сто.

В чл. 20 от Наредбата е определен размер на отчисленията за всеки тон депониран отпадък, който поетапно от 2014 г. до 2020 г., се увеличава от 22 лв./тон до 95 лв./тон. На практика до отстраняване на неизпълнението, т.е. до осигуряването на общинските площадки, нормативно предвидените отчисления на общините, ще бъдат увеличени с 15 % за всяка съответна година според разпоредбата на чл. 19, ал. 5 ЗУО.

Съгласно чл. 57 ЗУО разходите за всички дейности по чл. 19 ЗУО (в т.ч. и увеличаването на отчисленията) са за сметка на такса битови отпадъци, което означава, че това неизпълнение автоматично ще доведе и до увеличаване на такса битови отпадъци за гражданите.

Българската асоциация по рециклиране (БАР) се обръща към всички отговорни институции за предприемане на мерки по спешно разглеждане на внесения законопроект за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците от Комисията по околна среда и водите в НС, с цел избягване на хаос за това къде гражданите ще предават металните си отпадъци, както и за запазването на поносимостта по отношение на такса смет за населението.