БИС: СЪЗДАВАНЕ НА НОВ ТЕХНИЧЕСКИ КОМИТЕТ

Създаване на нов БИС/ТК в областта на рециклиране на електрически и електронни продукти
На база на постъпило предложение от Българската асоциация по рециклиране за създаване на нов технически комитет

(ТК) в областта на рециклиране на електрически и електронни продукти и във връзка със Закона за управление на отпадъците на 18 ноември 2013 г. от 14,00 ч. в зала 2 на Българския институт за стандартизация ще се проведе учредително събрание при следния дневен ред:

Представяне на участниците
Запознаване с Правилата за работа по национална стандартизация
Определяне наименованието и областта на действие на ТК
Избор на председател на новия технически комитет
Разглеждане и приемане на бизнес-план
Разглеждане и приемане на работната програма на техническия комитет за 2014 г.
Определяне на целеви работни групи
Други въпроси.
За повече информация – Мария Мазгарева, ръководител на сектор „Стандарти в електрониката, електротехниката и телекомуникациите”