Общо събрание на БАР – 12 декември 2014 г.

Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел: „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО РЕЦИКЛИРАНЕ” – гр. София, бул. „Витоша” № 126, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква Общо събрание на БАР, на 12.12.2014 г. от 13.30 часа, в зала „София” на Гранд Хотел София, на адрес ул. „Гурко” №1, гр.София, при следния дневен ред:

1. Приемане на доклад за дейността на УС на БАР за 2014 г. Освобождаване от отговорност на членовете на УС.

2. Приемане доклад за дейността на КС на БАР за 2014. Освобождаване от отговорност на членовете на КС.

3. Освобождаване на следния член на УС на БАР: ”Феникс Инверс” ЕООД, представлявано от Михаил Пенев Михайлов

4. Избор на нов член на УС на БАР на мястото на ”Феникс Инверс” ЕООД, представлявано от Михаил Пенев Михайлов;

5. Освобождаване на следните членове на КС на БАР: Димитър Венциславов Дачевски и Юлиан Николаев Атанасов.“

6. Избор на двама нови члена на КС на БАР на местата на Димитър Венциславов Дачевски и Юлиан Николаев Атанасов.

7. Приемане на бюджет на асоциацията за 2015 г;

8. Приемане на насоки за развитие на асоциацията.

9. Разни.

При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе на същото място, при същия дневен ред, от 14:30 часа.

Канят се всички членове на Сдружението да вземат участие лично или чрез представител.

Регистрацията на членовете за Общо събрание, ще се извършва в деня на самото Общо събрание, от 13.00 ч.

Поканата е публикувана в ДВ, бр.88 от 24.10.2014 г.