Становище на БАР относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците със сигнатура № 602-01-25

Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците със сигнатура № 602-01-25 е стъпка в подкрепа на устойчивото развитие на рециклиращия сектор в страната, тъй като с част от промените се намалява административната и финансова тежест за бизнеса и се създават по-добри условия за лоялна конкуренция в сектора.

Такива са например намаляването на банковите гаранции за извършване на дейности с определени отпадъци, намаляването на размера на някои санкции, изравняването на част от изискванията към дейностите с вторични суровини, като например еднакви банкови гаранции за част от металсъдържащите отпадъци, каквито са отпадъците от черни и цветни метали (ОЧЦМ), излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), излезлите от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), и преместването на пунктовете за вторични суровини в промишлени или складови зони. Българска асоциация по рециклиране (БАР) изцяло подкрепя изменителните текстове в проекта, свързани с предоставяне на възможност за предаването на отпадъци от домакинствата на всички възможни субекти (и частни, и публични), тъй като така се предоставя равен достъп до отпадъците, което е от изключително значение за адекватното снабдяване на пазара с вторични суровини и от своя страна ще допринесе за устойчивото развитие на рециклирането. Положителен характер имат и измененията, които намаляват административната тежест при разрешителните и регистрационни режими за извършване на дейности с отпадъци, и оптимизирането на текстовете в тези раздели на закона, които в старите си проекторедакции представляваха оскъпяване на дейността и административна бариера, блокираща събираемостта на отпадъци. Асоциацията счита, че промените в чл. 38, ал. 1 от ЗУО, въвеждащи лимит за безкасово плащане към физическите лица, е стъпка в правилната посока, но съществува необходимост този лимит да бъде увеличен, за да се отразят в още по-голяма степен препоръките на Комисията за защита на конкуренцията от Решение № 220/2015 г. и да се избегне изтичане на материал към съседни държави, които не са въвели подобни рестрикции. Също така текстът трябва да е абсолютно ясен, за да се избегнат каквато и да е варианти за тълкуването му. Българска асоциация по рециклиране предлага лимита за безкасово плащане да бъде вдигнат поне на 1 000 лв. годишно, под която сума да може да се плаща в брой за съответните сделки с физическите лица, като така ще се доближим до законовите лимити в Испания – 2000 евро, в Гърция – 500 евро, Италия – 1000 евро. Увеличаването на лимита ще допринесе за увеличаването на събираемостта на вторичните суровини, и ще предотврати незаконното предаване на материал, с цел заобикаляне на нормата, както и „изтичането“ на материала към съседни държави, в които няма изисквания за безкасово плащане или лимитът е по-голям. Осигуряването на ясна и стабилна регулаторна рамка ще привлече бъдещи инвестиции в сектора с отпадъците, което е от първостепенно значение за развитието му и ще подпомогне процеса на преминаване към кръгова икономика, в която водещо е именно материалното рециклиране на отпадъците.