СЕМИНАР: „НОВИЯТ ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ – ПРИЛАГАНЕ И КОНТРОЛ“

„Новият Закон за управление на отпадъци – прилагане и контрол“ бе темата на двудневния семинар /11-12 април 2013 г./, провел се в Апартхотел „Лъки Банско“, гр.Банско, организиран от Българска асоциация по рециклиране /БАР/.

Основната цел на мероприятието бе обсъждане на контрола върху площадките за отпадъци, както и иницииране на дискусия по осъществяването на конкретни действия от страна на ангажираните държавни институции по трудните точки за прилагане на закона.
В събитието взеха участие над 100 представители от Министерство на вътрешните работи, Главна дирекция „Национална полиция“, от отдели „Охранителна полиция“, „Транспортна полиция“,„Криминална полиция“, „Икономическа полиция“, от всички областни дирекции на МВР в страната, Министерство на околната среда и водите /МОСВ/, от Изпълнителна агенция по околна среда /ИАОС/, от регионалните инспекции по околна среда и водите /РИОСВ/ от страната.

По време на първия модул от семинара участниците обсъдила новите моменти при дейностите с отпадъци и техния контрол, както и предизвикателствата пред бизнеса и практиките при въвеждане на изискванията, поставени от ЗУО. Във връзка с практическата насоченост на семинара специално внимание бе отделено и на отчетността на отпадъците по реда на Наредба №2, и техническите изисквания към площадките за отпадъци.

Председателят на УС на БАР г-н Борислав Малинов по време на своето изказване припомни, че до 15 април т.г. фирмите в бранша работят под лицензионен режим, а след тази дата компаниите следва да работят с разрешение и отчетна книга. „От тук насетне всички фирми, опериращи със скрап ще бъдат: или работещи на светло и имащи разрешително за работа, или ще работят без това разрешително и ще генерират сива икономика“, сподели още г-н Малинов.

Броят на площадките за скрап е намалял значително. Като конкретнна причина за намаляване на техния брой беше посочено въвеждането на банкова гаранция при подаване на заявлението за издаване на разрешение за дейности с отпадъци /по 25 хил. лева пред всяко РИОСВ на територията, на което фирмата осъществява дейност и по 5 хил. лева за всяка площадка/, както и тежките санкции при нарушения по ЗУО, за които фирмите отговарят с внесените банкови гаранции и с имуществени санкции от 30 до 100 хил. лева.

Остана отворен въпросът какво се случва с другите площадки и дали прекомерната правна регулация няма да има обратен ефект – появяване на още повече сиви практики и стопански субекти.

Във втория модул на семинара акцентът беше поставен върху:
• Дискутиране на конкретните предложения от страна на бизнеса за осъществяване на контрола върху незаконните площадки, и новите моменти при дейностите, свързани с отпадъци;
• Представяне на обзор от представители на отделите „Икономическа полиция“ „Криминална полиция“ и „Транспротна полиция“ за престъпленията с отпадъци от черни и цветни метали и начините за борба с незаконните плащадки;
• Обсъждане на предложения от страна на БАР за промяна в Наказателния кодекс.