ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БАР, 05 ЮЛИ 2012 Г.

Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел: „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО РЕЦИКЛИРАНЕ” свиква Общо събрание на БАР, което ще се проведе на 05.07.2012 г. от 12:00 часа, в зала „Триадица” на Хотел „Гранд хотел София”, на адрес ул. „Гурко” №1, гр.София, при следния дневен ред:

1. Приемане на доклад за дейността на УС на БАР от 09.09.2011 г. до 31.12.2011 г.
2. Приемане доклад за дейността на КС от 09.09.2011 г. до 31.12.2011 г.
3. Приемане на бюджет на асоциацията за 2012 г;
4. Приемане на Етичен кодекс на БАР.
5. Приемане на промени в Устава на БАР .
6. Разни.

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден от 13.00 ч., на същото място и при същия дневен ред.

Канят се всички членове на Сдружението да вземат участие лично или чрез представител.

Регистрацията на членовете за Общо събрание, ще се извършва в деня на самото Общо събрание, един час преди насрочения час за провеждането му.

За регистрация и участие в Общото събрание членовете на Сдружението представят копие на актуално удостоверение за търговска регистрация, както и документ за самоличност.

Правила за гласуване чрез пълномощник – В случаите, когато член на Сдружението не се представлява от законен представител, пълномощника представя нотариално заверено пълномощно, показва документ за самоличност и представя копие от актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното Дружество – член на БАР.

Поканата е публикувана в ДВ, бр.39 от 2012 г.