БАР: РЯЗКО ЩЕ СЕ УВЕЛИЧАТ НЕРЕГЛАМЕНТИРАНИТЕ СМЕТИЩА В СТРАНАТА!

По обобщена информация от РИОСВ в страната, получена по Закон за достъп до обществена информация (ЗДОИ) от Българска асоциация по рециклиране, относно брой на площадки за дейности с ОЧЦМ се наблюдава рязно намеление на местата, където могат да бъдат предавани опадъци от черни и цветни метали.

Данните сочат, че към момента броят на площадките за дейности с отпадъци от черни и цветни метали, които отговарят на законовите изисквания е 889, което е рязко намаление спрямо януари 2012 г., когато техният брой е бил 2372 (по данни на МИЕТ). Това означава, че ако към януари миналата година една площадка е обслужвала 3086 български граждани, то към момента една площадка трябва да приема ОЧЦМ от 8267 души. Разкото намаляване на броя na площадките е предпоставка за образуване и изхвърляне на отпадъци на нерегламентирани сметища, и e в абсолютно противоречие с прилагането на Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно отпадъците, която посочва, че е необходимо икономическо стимулиране на гражданите с оглед по-добра събираемост на рециклируемите отпадъци, с което ще се избегне замърсяването на околната среда.

Във връзка с изнесената информация, в резултат на наложените рестрикции върху сектора при сега действащото законодателство Българска асоциация по рециклиране изразява опасение относно:

Рязкото увеличаване на нерегламентираните сметища в страната;
Явната предпоставка за увеличaване на сивия сектор в бранша.