Подобрена регулация в проекта на Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали

Министерство на околната среда и водите публикува за обществено обсъждане проект на нова Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали.

Според Българска асоциация по рециклиране (БАР) проекта на наредба представя подобрена регулация и контрол по отношение на този вид отпадъци в страната. Положителен характер имат измененията, които внасят яснота по отношение на издаването на разрешение за оползотворяване на строителни отпадъци в обратни насипи. С новата наредба се уточнява, че всеки оператор ще има едно разрешение за площадките, които се намират на територията на съответната Регионална инспекция по околна среда и водите, което е изцяло в съответствие с рамковия Закон за управление на отпадъците. Друго пояснение, което е изцяло в съответствие със закона, е свързано със случаите на съхраняване на строителни отпадъци на мястото на образуване. За тях няма да се изисква разрешение или регистрационен документ по чл. 35 от ЗУО. С наредбата се запълват празноти, в т.ч по отношение на контрола по изпълнение на плана за управление на строителните отпадъци и се създава информационен обмен между кметовете на общини и еко инспекциите относно разрешенията за строеж или заповедите за премахване за целите на по-добър контрол и взаимодействие между администрациите. Асоциацията подкрепя намаляване на регулаторната тежест, чрез разширяване на случаите, за които субектите са освободени от изготвяне на план за управление на строителни отпадъци в които случаи общините ще определят реда за събирането и транспортирането на тези отпадъци. Привличането на бъдещи инвестиции и развиването на сектора зависи от яснотата и стабилността на регулаторната рамка, както и от адекватно разпределената регулаторна тежест. Друга мярка за развитието на сектора, е добре да е свързана с въвеждане на стимули за развиване на пазара за рециклирани строителни материали, от което, на практика ще зависи изпълнението на заложените цели.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *