Подобрена регулация в проекта на Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали

Министерство на околната среда и водите публикува за обществено обсъждане проект на нова Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали.

Според Българска асоциация по рециклиране (БАР) проекта на наредба представя подобрена регулация и контрол по отношение на този вид отпадъци в страната. Положителен характер имат измененията, които внасят яснота по отношение на издаването на разрешение за оползотворяване на строителни отпадъци в обратни насипи. С новата наредба се уточнява, че всеки оператор ще има едно разрешение за площадките, които се намират на територията на съответната Регионална инспекция по околна среда и водите, което е изцяло в съответствие с рамковия Закон за управление на отпадъците. Друго пояснение, което е изцяло в съответствие със закона, е свързано със случаите на съхраняване на строителни отпадъци на мястото на образуване. За тях няма да се изисква разрешение или регистрационен документ по чл. 35 от ЗУО. С наредбата се запълват празноти, в т.ч по отношение на контрола по изпълнение на плана за управление на строителните отпадъци и се създава информационен обмен между кметовете на общини и еко инспекциите относно разрешенията за строеж или заповедите за премахване за целите на по-добър контрол и взаимодействие между администрациите. Асоциацията подкрепя намаляване на регулаторната тежест, чрез разширяване на случаите, за които субектите са освободени от изготвяне на план за управление на строителни отпадъци в които случаи общините ще определят реда за събирането и транспортирането на тези отпадъци. Привличането на бъдещи инвестиции и развиването на сектора зависи от яснотата и стабилността на регулаторната рамка, както и от адекватно разпределената регулаторна тежест. Друга мярка за развитието на сектора, е добре да е свързана с въвеждане на стимули за развиване на пазара за рециклирани строителни материали, от което, на практика ще зависи изпълнението на заложените цели.