Първия в света стандарт за кръгова икономика вече е факт

Един от основните приоритети на ЕС е концепцията за кръгова икономика, като част от тенденцията за устойчиво развитие.

Кръговата икономика е алтернатива на традиционната линейна икономика /„направи, използвай, изхвърли“/, чийто модел предполага съхраняването на ресурсите за възможно най-дълго време, извличане на максималната им стойност по време на употреба, и повторното влагане на материалите в края на техния жизнен цикъл.

Интересът към кръговата икономика постоянно расте, тъй като кръговият процес се стреми към ниско въздействие върху околната среда чрез ограничаване на количеството отпадъци и прекомерната употреба на ресурси, като превръща стоките в ресурси след тяхната употреба с цел повторна употреба, вторично производство, рециклиране, и намаляване на отпадъчните материали.

Факт е вече и първият професионален стандарт за корпоративно приложение на принципите на кръговата икономика, разработен от британския Института за управление и оценка на околната среда в сътрудничество с BSI Group. Неговата цел е да подпомогне компаниите в прехода им към по-екологосъобразно и по-ресурсоефективно бъдеще.

Новият стандарт BS8001 би могъл да помогне на различни по своята мащабност бизнеси да интегрират принципите на кръговата икономика както в дългосрочните си стратегии, така и в ежедневните си дейности, като идеята е да се увеличи използването на „кръгови“ бизнес практики в Обединеното кралство.

BSI вече е разработила редица стандарти, които подкрепят екологични практики като предотвратяването на отпадъците, ресурсната ефективност, екодизайна и повторното използване.

Стандартът е проектиран така, че да може да се прилага във всяка организация, независимо от местоположението, типа, размера и сектора. За прилагането на стандарта не са необходими специализирани познания за кръговата икономика, изтъкват създателите му. Насоките, които го придружават, осигуряват бърз напредък и незабавни ползи от реорганизацията на бизнес-практиките, според BSI.