ПРОВЕДЕНА СРЕЩА С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА РЪКОВОДСТВАТА НА ГОЛЕМИТЕ ПРЕРАБОТВАТЕЛНИ МЕТАЛУРГИЧНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Във връзка с наблюдаваната тревожна тенденция в бранша, а именно:

ликвидиране на дейността на множество площадки за извършване на дейности с ОЧЦМ и намаляване на броят им с над 50%;

съкращаване на работна ръка (над 7 000 души от приемането на закона до момента);
нелегален превоз на отпадъци към съседни държави, в резултат на което местната индустрия търпи загуби;
спадане на оборотите на фирмите с 30 – 40%.

правейки извода, че регулаторната рамка не дава възможност на фирмите да се конкурират ефективно и не стимулира предприемачеството и инвестициите в сектора, и в продължение на политиката на БАР за защита на интересите на своите членове, УС на БАР инициира работна среща с големите преработвателни металургични предприятия.

Срещата се проведе на 23.09.2013 г. В нея участваха УС на БАР, представители на ръководствата на Българска асоциация на металургичната индустрия (БАМИ), Стомана Индъстри АД, Аурубис България АД, КЦМ АД, Ел Бат АД.

Присъстващите се обединиха около решението да бъде изпратено съвместно писмо от БАР, БАМИ, БСК до министъра на околната среда и водите с искане за провеждане на среща, с оглед извършване на незабавна оценка на въздействието на ЗУО върху сектора и да бъде предложен спешен пакет от мерки за неговото изменение.

Конкретните предложения за изменение, допълнение или отмяна на определени разпоредби в ЗУО, чийто пряк ефект е отрицателен за целия сектор, и около които се обединиха участниците в срещата, са както следва:

Да отпадне изискването физическите лица да предават безвъзмездно ОЧЦМ с битов характер само на общински площадки по чл. 19, ал. 3, т. 11 или чрез кампании за разделно събиране на отпадъци от домакинствата, организирани от кметовете на общини (чл. 39, ал. 3 ЗУО).
Да отпадне безкасовото плащане за сделки с ОЧЦМ или да се съобрази със Закона за ограничаване на плащанията в брой (чл. 38, ал. 4).
Да се облекчи режима по издаване на разрешение за дейности с ОЧЦМ.
Да се допълни закона с възможност площадките за ОЧЦМ да бъдат разполагани и в зони със смесено предназначение (чл. 38, ал. 1 ЗУО).
Да отпаднат банковите гаранции по чл. 69, ал. 2 ЗУО.
Усвояването на банковата гаранция за ОЧЦМ да става само въз основа на влязъл в сила акт на контролен или съдебен орган (чл. 69, ал. 4 ЗУО).
Да отпадне или да се измени разпоредбата, свързана с разделното съхраняване на отпадъци/метали от един и същи вид, които са получени като ОЧЦМ в резултат на предварителната обработка на метални опаковки, ИУЕЕО, НУБА, ИУМПС и ОЧЦМ (чл. 39, ал. 6).
Да отпадне предварителното изпълнение на административните актове, въведено в чл. 77, ал. 2 и чл. 80, ал. 4 ЗУО.
Да се намалят размерите на всички санкции по закона, като за нарушенията с ОЧЦМ се регламентират реални санкции, които да са по-ниски от тези, предвидени за нарушения с опасни отпадъци или поне се изравнят с останалите санкции за нарушения по закона (чл. 145).