Българска асоциация по рециклиране: Приет е Законът за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците

Днес, на 21 Декември 2016г., Народното събрание прие на второ четене внесения проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците (ЗУО).

Българска асоциация по рециклиране (БАР) счита, че голяма част от промените в закона осигуряват стабилна рамка, необходима за устойчивото развитие на сектора за рециклиране, тъй като с част от тях се намалява административната и финансова тежест за бизнеса, намаляват се някои санкции, и се създават по-добри условия за лоялна конкуренция в сектора.

Изравняването на различните режими и изисквания също е от значение за равнопоставеността на лицата, извършващи дейности с отпадъци и намаляването на сивия сектор. Стъпка в тази посока е въвеждането на банкови гаранции за излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) и за излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), тъй като досега такава гаранция имаше само за извършването на дейност с отпадъци от черни и цветни метали. Същевременно банковите гаранции за тези металсъдържащи отпадъци се фиксират в поносими за бизнеса граници, а именно в размер от 15 000 лв. на разрешение за извършване на дейност.

Друга стъпка в посока изравняване на режимите, е разширяването на обхвата на нормата за териториално разположение на площадките в промишлени или складови зони, към повече видове площадки за рециклируеми отпадъци. Така, вече на това изискване, освен площадките за металсъдържащите отпадъци, като беше досега, ще трябва да отговарят и площадките за отпадъци от хартия и картон, пластмаса, стъкло и всички видове отпадъци от опаковки.

Положителен характер имат и новите текстове, които намаляват административната тежест в процедурите за кандидатстване за разрешителни и регистрационни документи за извършване на дейности с отпадъци, които са свързани с изясняване и оптимизиране на документите, които се изискват в тези процедури, без да налагат необходимост от промяна на предназначението на площадката и нови подробни устройствени планове.

Асоциацията изцяло подкрепя и предоставената чрез закона възможност за предаване на метални отпадъци от домакинствата и от физическите лица на всички възможни субекти, които притежават съответните разрешителни, независимо дали са частни площадки или такива, организирани от общини. По този начин се предоставя равен достъп до отпадъците и на частния и на публичния сектор, което е от изключително значение за адекватното снабдяване на пазара с вторични суровини и от своя страна ще допринесе за устойчивото развитие на рециклирането.

Не на последно място по важност е и разпоредбата, свързана с въвеждане на лимит за безкасово плащане за сделки на физически лица с определени метални отпадъци. Съгласно новите разпоредби в закона сделките на частния сектор с физически лица за определени метални отпадъци, ще се извършват в брой, т.е. касово само, когато тези сделки са до 100 лв. годишно.

Според Българска асоциация по рециклиране този лимит има положителна роля, и може дори да е по-голяма сума. Увеличаването му ще допринесе за увеличаването на събираемостта на вторичните суровини, и ще предотврати незаконното предаване на материал, с цел заобикаляне на нормата, както и „изтичането“ на материала към съседни държави, в които няма изисквания за безкасово плащане или лимитът е по-голям, за каквито рискове ни предупредиха от някои европейски държави.