БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО РЕЦИКЛИРАНЕ Е ПРЕДСТАВИТЕЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ!

Българска стопанска камара (БСК) удостоверява, че на основание чл.36, ал.8 от Кодекса на труда, „Българска асоциация по рециклиране” е представителна организация на работодателите.

На основание чл.51 б от Кодекса на труда, организацията може да сключва отраслов или браншов колективен трудов договор в икономически дейности „Е 38 – Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали” и „Е 39 – Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци” по НКИД.

Удостоверението бе получоно от г-н Борислав Малинов, председател на БАР на среща в БСК, провела се на 12.12.2012 г.