ПОЗИЦИЯ НА БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ ПО РЕЦИКЛИРАНЕ ЗА НОВАТА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020“

562,8 млн. лв. от новата оперативна програма „Околна среда“ ще бъдат вложени в екосъобразното управление на отпадъците.

Рециклиращите компании очакват указанията за възможности за кандидатстване с проекти по програмата.

Европейската комисия одобри оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020″ (ОПОС) на 15 юни. Програмата има шест приоритетни оси, които ще бъдат финансирани със средства от Кохезионния фонд на ЕС и Европейския фонд за регионално развитие. Основната цел на програмата е да се изгради по-конкурентноспособна нисковъглеродна икономика, в която ресурсите се използват по ефикасен и устойчив начин. Осите, по които ще бъдат финансирани проекти са в областта на управление на водите, подобряване на събирането и третирането на отпадъците, Натура 2000 и биоразнообразие; превенция и управление на риска от наводнения и свлачища; подобряване качеството на атмосферния въздух и техническа помощ.

Общият размер на средствата по ОПОС 2014 – 2020 са 3 462 564 943,00 лева, като 562 857 343,00 лева са насочени по приоритетна ос 2 – за подобряване събирането и третирането на отпадъци.

Основната цел на проектите, които ще бъдат финансирани по тази ос е до 2020 г., е да се увеличи най-малко до 50% от общия обем подготовката за повторна употреба и рециклиране на отпадъчни материали като хартия, метал, пластмаса и стъкло. Мерките, които ще се финансират по Приоритетна ос 2 „Отпадъци“ са пет вида – Проектиране и изграждане на центрове за повторна употреба, за поправка и подготовка за повторна употреба, включително осигуряване на съоръжения и техника за целите на дейността; Проектиране и изграждане на площадки и инсталации за предварително третиране на битови отпадъци; Проектиране и изграждане на анаеробни и компостиращи инсталации за разделно събирани биоразградими и зелени отпадъци; Проектиране и изграждане на инсталации за оползотворяване на битови отпадъци – трета фаза на интегрирана система от съоръжения за третиране на битови отпадъци и Дейности, свързани с демонстрационни и пилотни проекти за събиране, синтезиране, разпространение и прилагане на нови, нетрадиционни мерки, добри практики и управленски подходи в областта на управлението на отпадъците, както и въвеждане на нови технологии, както и за организиране на информационни кампании, насочени към предотвратяване образуването на отпадъци и формиране на общество с нулеви отпадъци („zero waste“ society).

Четири групи институции, компании, правителствени структури и организации от неправителствения сектор могат да кандидатстват за финансиране. Това са общините и регионалните сдружения за управление на отпадъците; компании, за които предстои с указания да бъдат определени допустимите дейности и механизми за финансиране; структурите на МОСВ с компетенции в управлението на отпадъците и юридически лица с нестопанска цел – за финансиране на демонстрационни пилотни проекти и информационни кампании.

Българска асоциация по рециклиране подкрепя доброто и балансирано разпределение на осите по програмата, която е включила почти всички компоненти от околната среда.

Асоциацията излезе с позиция, в която отбелязва, че в очакване на новия пакет за кръгова икономика от ЕС, който ще увеличи целите за материално рециклиране и на практика ще елиминира депонирането, правилното разпределение на средствата за развитие на инфраструктурата по отпадъците и в частност на средствата по ОПОС 2014 – 2020 е от изключително значение за всички участници на пазара. БАР одобрява увеличаването на средствата за реални инвестиции за изграждане на различни видове съоръжения, които са необходими за постигане на политиките и целите на околната среда.

Българската асоциация по рециклиране препоръчва да се отворят повече процедури още през тази година, тъй като така ще се увеличи възможността да се усвоят адекватно и навременно средствата и ще се осъществят целите, за които са отпуснати.

Българската асоциация по рециклиране очаква указанията за проектите, по които бизнесът може да кандидатства, очаква равно третиране с останалите получатели на средства от европейските фондове и смята, че българските рециклиращи компании притежават солиден опит и трябва да получат финансиране за няколко типа приоритетно предвидени проекти за:

– Проектиране и изграждане на центрове за повторна употреба, както и за поправка и подготовка за повторна употреба, включително осигуряване на съоръжения и техника за целите на дейността;

– Проектиране и изграждане на площадки и инсталации за предварително третиране на битови отпадъци;

– Проектиране и изграждане на анаеробни и компостиращи инсталации за разделно събрани биоразградими и зелени отпадъци.

Българската асоциация по рециклиране предоставя и някои препоръчителни насоки по ОПОС 2014 – 2020. Бизнесът предлага да се увеличи прозрачността в условията и процедурите за кандидатстване за финансиране, да се облекчат бюрократичните и административни тежести при разглеждането на проектите, да се синхронизира общуването на бенефициентите с изпълнителните агенции и да се подобри информационният поток към заинтересованите от участие в проектите по ОПОС.

Според Българската асоциация по рециклиране, за да се възпрепятства налагането на системни финансови корекции, които бяха най-големи точно по отношение на програмите за околна среда и регионално развитие, трябва да се засили контролът за изпълнение на проектите и навреме да се идентифицират нарушенията. В допълнение е необходимо да се повиши административният капацитет за управление на проекти от бенефициентите. Над 70% от наложените финансови корекции са свързани с възлагането на обществени поръчки. Затова е необходимо да бъдат установени ясни принципи и правила за прилагане на финансови промени, които да могат да бъдат обжалвани от бенефициентите когато става въпрос за нарушения в процедури по Закона за обществените поръчки.