ПО ЗАКОНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ 1 ЯНУАРИ 2013 ГОДИНА СМЕ ДЛЪЖНИ ДА СЪБИРАМЕ ОТПАДЪЦИТЕ СИ РАЗДЕЛНО, ИНАЧЕ НИ ГРОЗИ ГЛОБА

Българска асоциация по рециклиране припомя, че търговските обекти и административни сгради трябва да събират разделно отпадъци от пластмаса, хартия, стъкло и метал.

Всички търговски обекти в населени места над 5000 жители трябва да въведат разделно събиране на отпадъци от хартия, картон, стъкло, пластмаси и метали според изискванията в Закона за управление на отпадъците.

Задължението влиза в сила от 01 януари 2013 година. При неизпълнение глобата е от 3000 до 10 000 лева. Разделно събраните отпадъци трябва да бъдат предадени на лица, притежаващи разрешително за дейности с отпадъци.