Писмо до лидера на ПП ГЕРБ Б.Борисов с искане за среща за решаване на проблема с площадките за скрап

ДО:

Г-Н БОЙКО БОРИСОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПП „ГЕРБ“

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БОРИСОВ,

Обръщаме се към Вас с молба за среща и разговор по повод гласуването на внесения с 454-01-77/27.06.2014 г.

законопроект за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците, по повод на който на проведена среща на 15.07.2014 г. с Вас и народни представители от ПП „ГЕРБ“, в Народното събрание, в рамките на която се ангажирахте да подкрепите внесения законопроект за удължаване на сроковете до края на 2015 г. на две от разпоредбите на действащия ЗУО, които имат пагубен характер за бизнеса с отпадъци от черни и цветни метали.

С настоящото писмо изразяваме пред Вас силната тревога на членовете на Българската асоциация по рециклиране (БАР), Асоциацията на рециклиращата индустрия (АРИ), Българската браншова камара „Феникс ресурс”, Българската асоциация на металургичната индустрия (БАМИ), Българската стопанска камара (БСК), от социалните, икономическите, здравните и екологичните ефекти, които би предизвикало неприемането от народните представители на споменатия по-горе законопроект.

Въпреки изразената от Вас подкрепа и поет ангажимент, на срещата на 15.07.2014 г., на заседанието на парламентарната КОСВ народните представители от ПП „ГЕРБ“ гласуваха „въздържал се“ и поставиха условия за приемането на законопроекта. Г-жа Ивелина Василева заяви, че общините ще са готови до края на 2014 г. с организирането на общински площадки, след като представителят на НСОРБ потвърди, че общините подкрепят удължаването на срока по законопроекта до края на 2015 г., тъй като няма да успеят до края на 2014 г. да се справят с осигуряването на общинските площадки.

Считано от 14 юли 2014 г. са в сила разпоредбите на Закона за управление на отпадъците (ЗУО), с които се въвежда безкасово плащане за сделки с ОЧЦМ и физическите лица се задължават да предават безвъзмездно ОЧЦМ с битов характер и то само на общински площадки.

Влизането в сила на приетите през м. юли 2012 г. разпоредби ще доведе до:

– тотален колапс за сектора, тъй като индустриалният скрап в страната е на изчезване;

– намаление с 50% на отпадъка, който се доставя до важни за икономиката ни предприятия, в т.ч. „Стомана Индъстри“ – гр. Перник, „Аурубис“ – Пирдоп, „София мед“ и др.;

– бурно развитие на сивия сектор, защото площадките за скрап ще започнат да работят нелегално;

– съкращаване на минимум 10 000 служители от предприятия, обработващи метален скрап;

– 600 000 души, които си изкарват прехраната чрез събиране на скрап, ще останат без доходи;

– масови фалити на фирми;

– загуба на инвестиции за над 2 милиарда евро,

– намалени приходи в държавния бюджет;

– стартиране на наказателни процедури срещу България и налагане на санкции от милиони евро от страна на ЕС, поради нарушаване на изискванията по Рамковата директива за отпадъците, за въвеждане на ефективно разделно събиране на металните отпадъци;

Отлагането на действието на цитираната разпоредба на ЗУО е от изключително значение, предвид даденото от Вас обещание и поет ангажимент, че законопроектът ще бъде приет, с цел осигуряване на условия за непрекъсваема работа на сектора.

Парадоксалното е, че в България все още не съществуват общински площадки за безвъзмездно предаване на метални отпадъци, което означава, че гражданите вече няма да има къде да предават металните си отпадъци и разделното събиране на този вид отпадък е унищожено към момента.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БОРИСОВ,

Като представители на законно функциониращия бизнес в страната, за нас екологията и опазването на околната среда са основополагащи принципи при извършване на дейността ни, като същевременно целите ни са свързани с развитието ни в една конкурентна пазарна среда.

В духа на Стратегията на ЕС за растеж „Европа 2020“, сред основните цели на която е осигуряване на работа за 75 % от хората на възраст между 20 и 64 години, считаме, че като осигуряващ работни места именно в тази възрастова категория, секторът с метални отпадъци следва да бъде поощрен, и съответно – ЗУО да бъде ревизиран с оглед постигане на стабилност и последователност за този тип дейност.

От името на своите членове настояваме за провеждане на среща за обсъждане на подкрепата по законопроекта, за която лично се ангажирахте.

Българска стопанска камара

Българска асоциация на металургичната индустрия

Българска асоциация по рециклиране

Асоциация на рециклиращата индустрия

ББК “Феникс Ресурс”