ПЕТ БИЗНЕС ОРГАНИЗАЦИИ НАСТОЯВАТ ЗА СПЕШНИ ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

Пет организации – Българска стопанска камара (БСК), Българска асоциация на металургичната индустрия (БАМИ), Българска асоциация по рециклиране (БАР), Асоциация на рециклиращата индустрия (АРИ) и Българска браншова камара „Феникс ресурс”

, изразиха становище във връзка с предстоящото общественото обсъждане на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците (ЗУО).

През последните три години петте организации настояваха за спешно изменение на отделни разпоредби от закона, които нарушиха пазарното равновесие в сектора. По закона беше сезиран и Конституционният съд, който в момента разглежда дело за отмяна на част от текстовете.

Преките негативни резултати от прилагането на ЗУО до момента са:

Броят на площадките за работа с отпадъци от черни и цветни метали намаля с 65% и техният брой вече е под санитарния минимум. През 2011 г. площадките надминаваха 2 300 броя, а сега са около 900. Недостатъчното оползотворяване на отпадъци, освен че поставя под въпрос работата на преработващата индустрия като цяло, заплашва с безконтролно замърсяване цели области или е в основата на сив и черен сектор за търговия и преработване на метали;
Над 7 000 работници и служители в сектора загубиха работата си след приемането на закона;
По време на тежка икономическа криза работещите фирми в сектора бяха принудени да направят инвестиции на стойност над 50 млн. лв. в преоборудването на площадките и да отделят средства за банкови гаранции и допълнителни плащания, за да отговорят на тежките законови изисквания, без при това да бъдат сигурни, че ще могат да продължат да работят;
Оборотите на фирмите в сектора спаднаха с над 30-40%,
Взаимната задлъжнялост се увеличи;
Появи се нелегален превоз на отпадъци към съседни държави, в резултат на което преработващата индустрия търпи значителни загуби.

За да се възстановят възможностите за ефективна конкуренция, стимулите за инвестиции, откриването на нови работни места и постепенното възстановяване на сектора, петте организации предлагат Министерството на околната среда и водите, правителството и парламентът да разгледат възможностите за промени в закона, които да разрешат тези проблеми, вкл.:

Да отпадне изискването физически лица да предават безвъзмездно отпадъци с битов характер само на общински площадки или чрез кампании за разделно събиране на отпадъци от домакинствата, организирани от кметовете на общини;
Да отпадне безкасовото плащане за сделки с отпадъци от черни и цветни метали;
Трябва да се облекчат процедурите по издаване на разрешение за дейности с ОЧЦМ и режимът да се промени от разрешителен в регистрационен, както е за всички неопасни отпадъци;
Необходимо е да се намали банковата гаранция, както и облекчаването на административната тежест върху бизнеса със скрап.

Действащият закон предвижда най-тежкия възможен режим за площадките за дейностите с отпадъци без аналог не само в България, но и в останалите европейски страни. Този режим трябва да се облекчи в няколко конкретни стъпки, които са предложени на Министерството на околната среда и водите.