Пакетът „Кръгова икономика“ беше публикуван в Официален вестник на ЕС на 14 юни 2018 г.

На 14 юни 2018 г. в Официален вестник на Европейския съюз бе публикуван законодателния пакет за отпадъците на ЕС, същият беше официално одобрен на 18 април от Европейския парламент.Това преразглежда Рамковата директива за отпадъците, Директивата относно отпадъците от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО) и други директиви.

С приемането на този нов амбициозен пакет от мерки за кръговата икономика Европейската комисия има за цел да подпомогне прехода на европейските предприятия и потребители към по-силна и по-ефективна кръгова икономика, в която ресурсите се използват по-устойчиво.

Предложените действия ще допринесат за „затваряне на кръга“ в рамките на жизнения цикъл на продуктите чрез увеличаване на рециклирането и повторната употреба и ще бъдат от полза както за околната среда, така и за икономиката. Благодарение на плановете, всички суровини, продукти и отпадъци ще бъдат използвани оптимално, което ще доведе до увеличаване на икономиите на енергия и намаляване на емисиите на парникови газове.

Кръговата икономика е не само политика за управление на отпадъците, но е начин да се възстановят суровините, а не да се преодолеят вече оскъдните ресурси на нашата планета, също чрез дълбоко внедряване на нашата производствена система.

Преходът ще бъде подкрепен финансово чрез европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), като 5,5 милиарда евро ще бъдат заделени за управлението на отпадъците. Освен това ще бъде предоставена подкрепа в размер на 650 милиона евро по „Хоризонт 2020“ (програмата на ЕС за финансиране на научни изследвания и иновации), както и чрез инвестиции в кръговата икономика на национално равнище.

Този пакет съдържа също важни мерки за управление на отпадъците, но в същото време се развива по-нататък, като се определят правила, отчитащи целия жизнен цикъл на продукта, и се цели да се промени поведението на бизнеса и потребителите.

Основните характеристики на пакета са:

• Цел за рециклиране на битови отпадъци: 55% до 2025 г., 65% до 2035 г.

• Не повече от 10% депониране до 2035 г.

• Отделно събиране на текстилни и опасни отпадъци

ЕС счита, че кръговата икономика предполага намаляване на отпадъците до минимум, както и повторното им използване, реконструкция и рециклиране на съществуващи материали и продукти.