ОТРАБОТЕНИТЕ АВТОМОБИЛНИ МАСЛА ТРЯБВА ДА СЕ ПРЕДАВАТ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ И ДА НЕ СЕ ИЗПОЛЗВАТ ЗА НИЩО ДРУГО

Всяка година 4 от 10 българи страдат от заболявания на дихателната система, само през миналата година новите пациенти с онкологични заболявания са около 34 хиляди души.

Една от причините за това е, че отработените масла от автомобилите след отстраняването им се използват повторно за отопление.

Печките, котлите и останалите горивни инсталации не са пригодени да пазят въздуха и в него се отделят силно токсични съединения на основата на сярата, които не само замърсяват въздуха и околната среда за продължителен период от време, но са и канцерогенни.

Българската асоциация по рециклиране е изключително разтревожена, тъй като в България се събират едва около 11.5 хиляди тона отработени масла. През летните месеци са предадени около 70% от тях, докато през зимните – останалите 30%. Драстичното намаляване на изкупуваните отпадъци през зимата се дължи най-вероятно на това, че големи количества отработено масло се използват нерегламентирано за отопление.

Причината за това е, че често смяната на моторни масла се извършва от собствениците на автомобили на нерегламентирани места, извън специализираните пунктовете, а това затруднява събирането им. Отработените масла се разлагат само частично. Изхвърлянето им в околната среда може да се отрази пагубно на природните екосистеми, защото възпрепятства достъпа на кислород до водата и почвата. Един литър отработено масло може да замърси 1 милион куб. м. вода, а ако бъде излят във воден басейн, може да образува петно с размер 4 000 кв.м.

В допълнение на смяната на масла на нерегламентирани места, огромна част от пунктовете и автосервизите не предават отработените масла за рециклиране, а ги използват за отопление, което е изключително опасно. 5 литра масло при неконтролирано изгаряне, най-често чрез незаконно добавяне на отработени масла към горивата, замърсяват въздуха, който един човек може да диша в продължение на 3 години.

В момента голяма част от старите масла се използват за отопление на малки автосервизи, хотели и оранжерии, които използват или печки самоделки, или забранени за употреба в страната отоплителни тела.

В България има само две фирми – „Лубрика“ в гр. Русе и „Полихим“ в гр. Луковит, които рециклират опасните отпадъци от отработени масла. Те използват технология, при която се получава базово масло, който може да се използват в процеса на производство на нови масла за автомобилната индустрия и промишлеността.

Има изградена система за събиране на стари масла в България, която включва както мобилни групи за събирането им, така и множество площадки, на които собствениците на отработени масла могат да ги предадат срещу заплащане. В момента за килограм старо масло се заплащат около 60 – 70 стотинки за килограм.

Българската асоциация по рециклиране апелира към засилeн контрол на процеса на предаване на отработени масла от мястото на образуване до площадките за събиране и оползотворяване.

* „Отработено масло“ е всяко смазочно или индустриално масло на минерална основа, което вече не е годно за употреба, включително отработени моторни и трансмисионни масла, турбинни и хидравлични масла.