ОТПАДЪЦИТЕ СА ПОТЕНЦИАЛНИТЕ НОВИ РЕСУРСИ

Как България трябва да започне да се възползва още по-пълноценно от отпадъците си през следващите пет години?

Ако в миналото отпадъците са приемани като непотребни, днес за тях вече се говори като за ресурси и приоритетите на Европа се промениха от обезвреждането на отпадъците към тяхното рециклиране и оползотворяване.

Превръщането на отпадъците в ресурс до 2020 г. е една от основните цели на „Пътната карта за ефективно използване на ресурсите в Европа“. В нея се посочва, че страните-членки трябва да осигурят висококачествено рециклиране и да елиминират депонирането на отпадъци. Според приетото наскоро предложение на Европейската комисия Европа трябва да засили рециклирането. На първо място този процес ще доведе до създаване на 580 000 работни места, ще се увеличи конкурентноспособността и ще намалее търсенето на скъпи и оскъдни ресурси. В плана се предвижда до 2030 г. Европа да рециклира 70% от битовите отпадъци и 80% от отпадъците от опаковки, както и въвеждането на забрана да се заравят в депа подлежащи за рециклиране отпадъци.

Стриктното спазване на тези цели ще спаси от изсичане хиляди декари гори, ще спести милиони кубични метри вода и хиляди мегавата електроенергия и ще намали зависимостта на производството от добив и рафиниране на суровини.

Рециклирането подпомага чистотата на околната среда, защото отклонява отпадъците от сметищата и така намалява замърсяващите емисии.

Когато рециклирането и повторната употреба се превърнат в силен икономически приоритет, отпадъците ще са източник на ресурси, които ще се върнат обратно в икономиката под формата на суровина.

Основна цел до 2020 г. е отпадъците да се управляват като ресурс. Рециклирането и повторното използване ще са икономически привлекателни възможности както за публичния, така и за частния сектор.

Според министъра на околната среда и водите у нас, системата за управление на отпадъците, въведена в България, дава своите резултати и се постигат целите както по организацията за оползотворяване, така и по отношение на разделното събиране на отпадъците.

Министър Василева категорично заявява: „Трябва да престанем да говорим за боклук и за отпадъци, а за ресурси. Отпадъците са ресурс и трябва да ги използваме по полезен начин“.

Въпреки че в България през 2015 г. все още 70% от отпадъците се депонират, сме поели ангажимент пред Европейският съюз след 5 години да рециклираме 50% от общия й обем и успешно да прилагаме стратегията за „нулеви отпадъци“. От отпадъците можем да изхвърляме 10-20%, а всичко останало е полезна суровина, която може отново да се използва, стига да се изхвърля разделно.

През последните години фирмите от бранша на рециклиращата индустрия в България, изградиха и продължават да надграждат национална мрежа за събиране, сортиране и рециклиране на отпадъците. Бяха изпълнени значими инвестиционни програми за изграждане на площадки, за пуск на машини и съоръжения, за транспорт, както и различни програми по демонстрационни проекти за работа с общността и програми, стимулиращи хората за предаване на отпадъци.

Изградиха се множество пунктове за събиране на отпадъци. На приоритетни и целеви места бяха поставени цветни контейнери за разделно събиране.

Фирмите от рециклиращия сектор изградиха телефонни центрове и интернет-сайтове, които информират гражданите за местата, където могат да предадат срещу заплащане своите стари електроуреди – например неработещ компютър, стара микровълнова печка или телевизор или начините те да бъдат извозени от дома им. Фирмите могат да извозят директно от дома на своите клиенти хартиени отпадъци, стъкло, пластмаса и метал, като по този начин подпомагат опазването на околната среда и предотвратяват нерегламентираните сметища, а гражданите получават средства за отпадъците си.

Предаването на стара кола за скрап не само носи средства на собственика си, но компаниите от рециклиращия сектор предлагат и услуга по репатриране – безплатен превоз, както и документ за дерегистрация пред органите на КАТ и НАП.

Големите индустриални фирми, профилирани в рециклирането на черни и цветни метали, обезпечават със суровини структуроопределящите металургични заводи в България. Рециклиращите компании са един от големите износители и експортират скрап, както за европейските, така и за азиатските пазари.

От близо две години съгласно Закона за управление на отпадъците ползвателите на търговски обекти, производствени, стопански и административни сгради на територията на някои общини, са длъжни да събират разделно отпадъци.

Също така, отново в ЗУО е залегнала разпоредбата за „Разширена отговорност на производителя“, чрез която се определят мерки за носенето на разширена отговорност от производители, в това число лицата, пускащи на пазара в България продукти, след чиято употреба се образуват масово разпространени отпадъци. В областта на строителството, възложителят по строителните дейности носи отговорност за изпълнението на целите, свързана с подготовката за повторна употреба, рециклиране и друго оползотворяване на материали от строителни отпадъци.

Отпадъците са важен екологичен проблем и тяхното добро управление е процес , който трябва да намали до минимум замърсяването на основните компоненти на околната среда (въздух, води и почви), да въздейства за по-добро качество на живот и развитие на екосистемите.

Разбира се, има още много задачи и стъпки, които да се предприемат и това трябва да стане с активното взаимодействие на централната и местната администрация с бизнеса и неправителствените организации.

Оползотворяването на ресурсите е стратегически приоритет на България, който фирмите от рециклиращата индустрия се надяват да бъде подпомогнат от финансови инструменти, налични у нас и чрез европейско финансиране в подкрепа на бизнеса.