Oтносно проект на нов Наказателен кодекс

Ако се увеличи тежестта на наказанията за кражби на метали, те ще намалеят с 50%

Увеличаване на санкциите в Наказателния кодекс (НК), предвидени за незаконното приемане или съхраняване на отпадъци от черни и цветни метали

без да се притежава необходимото разрешение за тази дейност по закон и нарушителите да се наказват с лишаване от свобода от една до пет години са само част от предложенията които са представени от Българската асоциация по рециклиране (БАР) за обсъждане в рамките на създадената през миналата година при Министерство на правосъдието работна група за подготовка на проект на нов Наказателен кодекс .

НК следва да отразява адекватно наболелите проблеми в обществото. Асоциацията също предлага с лишаване от свобода от една до десет години да бъдат наказвани виновните за кражба на кабели, електропроводници, елементи на електронната съобщителна инфраструктура, елементи на електрически уредби на електропреносната или електроразпределителната мрежа, елементи или части от подвижния железопътен състав, железния път или пристанищни съоръжения, включително осигурителните, сигнализационните и съобщителните съоръжения и всякакви инсталации към тях, всякакви елементи или части от пътната инфраструктура като пътни знаци, мантинели, метални капаци от шахти, части от уличното осветление или от воднонапоителни системи и съоръжения, както и на металосъдържащи паметници на културата, металосъдържащи културни ценности или части или елементи от тях. Кражбата на изброените по-горе вещи засяга в много голяма степен обществения интерес, тъй като може да доведе до опасност за живота и здравето на хората, до причиняване на имуществени и неимуществени вреди на голям кръг от лица.

Направените предложения са плод на работата на експертна работна група, инициирана от Българска асоциация по рециклиране (БАР), с участието на представители на МВР, ГД „Национална полиция”, МОСВ, ИАОС, Асоциация на рециклиращата индустрия (АРИ), НЕК, НКЖИ, БТК.

Причината, налагаща направените предложения, е желанието на законните фирми в бранша, да въведат ред и да се борят с непрекъснато увеличаващият се брой на незаконни площадки и разрастващия се „сив” сектор. През 2012 г. броя на площадките за скрап в страната е бил 2 372, а през 2013 г. прилагайки изискванията на Закона за управление на отпадъците техният брой е 889. Наблюденията на БАР са, че над 1 000 са незаконните площадки. Те работят незаконно по три начина – като автоморга, чрез разрешение само за пластмаса и хартия (където не се изисква банкова гаранция) или без никакво разрешение – абсолютно нелегално.

Според експерти по темата с приемането на направените от БАР предложения и тяхното отразяване в НК кражбите на метали и металосъдържащи вещи ще намалеят с около 50%.

За съжалениe нито едно от експертните предложения не е отразено в представения за обществено обсъждане в края на месец декември 2013 г. проект на нов НК.