ОТГОВОР НА ОТВОРЕНО ПИСМО НА Г-ЖА ЕВДОКИЯ МАНЕВА

Уважаеми колеги,

Във връзка с „Отворено писмо” на г-жа Евдокия Манева, публикувано на 16.07.2014 г. от „МЕНИДЖЪР” www.manager.bg се възползваме от правото си на отговор.

„БРАНШЪТ” Е ДЛЪЖЕН ДА ОТГОВОРИ

НА

ОТВОРЕНО ПИСМО НА Г-ЖА ЕВДОКИЯ МАНЕВА

публикувано на 16.07.2014 г. от „МЕНИДЖЪР” www.manager.bg

Г-жа Манева нарича „брътвежи на говорители на този бизнес”, които в продължение на 25 години изградиха национална мрежа за събиране, сортиране и рециклиране на отпадъци, както и обезпечи със суровини структуро определящи металургични заводи на Република България.

Това бе постигнато с една инвестиционна програма за изграждане на площадки, снабдени с машини и съоръжения за транспорт и рециклиране на приблизителна стойност 1,300 млрд. евро.

„Брътвежи ” са също така, че до 14.07.2014 г. няма нито една изградена общинска площадка и по силата на ЗУО, гражданите няма къде да предават своите отпадъци. Като бивш дългогодишен служител на МОСВ, г-жа Манева най-добре знае какво значи това. Както и добре познава задълженията на Р България по рециклирането и оползотворяването на отпадъците.

Относно цифрите г-жа Манева упражнява лоша интерпретация, но ние не възразяваме, защото посочените от бизнеса цифри са приблизителни, но в порядък са верни.

ИСТИНАТА Е, че фирмите и дружествата, които работят с разрешение от МОСВ (РИОСВ), спазвайки възможно най-строгите изисквания на ЗУО: банкови гаранции (мин. 30 000 лв.), видеонаблюдение, отчетни книги, сертификати и декларации за произход, добре маркирани зони за отделните видове отпадъци по кодове, годишни отчети за цялостната дейност към ИАОС и много други, НЕ НОСЯТ ВИНА И ОТГОВОРНОСТ ЗА ТЕЗИ КРАЖБИ.

Тези площадки във всеки един момент са подложени на контрол от минимум 4 държавни органа: МОСВ, МФ, МВР, Общините.

ИСТИНАТА Е, че чл. 39, ал. 3 от ЗУО, който задължава гражданите да предават металните си отпадъци няма да има ефект върху кражбите на метали, защото кражбите на метали не се влияят от това дали гражданите ще предават на частна или на общинска площадка метални отпадъци. Какъв тогава е неговият ефект, в чия полза е, и защо г-жа Манева толкова настоятелно го защитава?

ИСТИНА Е, обаче че тази разпоредба ще измести от пазара много фирми, които ще са принудени да съкратят хиляди служители. Как това би могло да допринесе за намаляване на кражбите и ако би могло да допринесе, тогава защо не направим и магазините общински?

ВАРНО Е, че този „бранш” има своето определено място в решаването на социално икономическите проблеми на страната, както и на редица екологически изисквания на определени директиви на ЕС.

Никой по никакъв начин не може да отрече, че има посегателства и кражби надълго и нашироко цитирани от г-жа Манева. Буди съжаление факта, че бивш министър на околната среда и водите с дългогодишен стаж в областта на екологията, така обстоятелствено се занимава с кражбите, което е приоритет на друго ведомство и не споменава нито дума за екологичните проблеми, които поражда ЗУО към 14 юли 2014 г.

И ако г-жа Манева не знае, ние може да й съобщим, че по данни на МВР, Главна дирекция „Национална полиция”, регистрираните кражби с предмет на посегателство черни и цветни метали за 2013 г. са с 21,47% по-малко спрямо тези през 2012 г., и също така регистрираните кражби с предмет на посегателство черни и цветни метали за първото тримесечие на 2014 г. са с 38% по-малко спрямо извършените за същия период през 2013 г., т.е кражбите намаляха с близо 60% за последните 2 години. (вж. Графики)

Аналогични данни публично са обявени от всички предприятия, опериращи с обществено полезна инфраструктура.

Не е добър модел на поведение бивш министър на МОСВ да обвинява в „абсурдно говорене от ръководството” един министър, който вече е председател на комисия при ЕП и един нов министър с потенциал и визия за сектора, от които МОСВ отдавна имаше нужда.

Настоящият ЗУО в този си вид, както и г-жа Манева казва в своето писмо, снема доверието от всички държавни органи, които отговарят за реда, сигурността и собствеността на физическите и юридическите лица.

Кражбите няма никога да спрат, както това няма да се случи в нито един сектор на обществено стопанския живот. Въпросът е с усилията на всички да се овладеят в минимално допустимите граници, към което се стремим.

След като Конституционния съд съобщи (по ЗУО), че безвъзмездното предаване на отпадъци (предложение на г-жа Манева) е противоконституционно, и съгласно ЗУО гражданите вече ще продават своите отпадъци на така наречените общински площадки, които ще бъдат избрани, посочени или изградени от съответната община (кмета) – как ще спрем кражбите??? Значи ли това, че в една община, ако в бъдеще се извършат кражби, кмета ще носи отговорност, вкл. и наказателна, или г-жа Манева като вносител на този закон?

Повече от ясно е, че общините никога няма да изградят собствени площадки. Затова трябват много време, пари и най-вече кадри. Няма нито, едното нито другото. За така наречените от г-жа Манева „собственици на бизнеса” бяха необходими 25 години и над 1 млрд. евро инвестиции и продажби за над 2 милиарда лева годишно.

Ясно е също така, че дейността е необходима и общините ще я организират със съществуващите вече площадки, посочени от кмета, което както вече отбелязахме няма да реши проблема с кражбите, но създава условия за корупционни схеми и защита на определени лобита с корпоративни интереси.

Владимир Димитров

Изпълнителен директор на Българска асоциация по рециклиране

18.07.2014 г.