ОПРОВЕРЖЕНИЕ на публикация в сайт SpoDeli.eu със заглавие: „Софийски архитект се изказа: фирмите за скрап са на премиера“

Българска асоциация по рециклиране е изумена от това, че информационния сайт разпространява невярна и непроверена информация, препращайки към мнения изказвания във Фейсбук от страна на човек, чиято професионална насоченост няма общо със сектора за метален скрап

„Малко инфо за икономиката на Борисов, която научих днес: Годишният оборот на скрападжийските фирми в България е 3-4 млрд лева, при печалба около 1 милиард. До 2009 г тези фирми са били около 1800. Чрез изпращане на данъчни и съставяне на актове за различни нарушения, почти всички фирми са съсипани и на пазара остават около 15 фирми, всичките на Борисов. Освен това, понеже тези фирми са монопол, цената на изкупуване на скраб пада 2 пъти и е около 25 ст на килограм. Цената за продажба на скрапа в Турция обаче не се е променяла.“.“ За информация, през последните 24 години, фирмите в бранша изградиха национална мрежа за събиране, сортиране и рециклиране на отпадъци, и обезпечават със суровини структоро определящи металургични заводи на Република България. Това бе постигнато с една инвестиционна програма за изграждане на площадки, снабдени с машини и съоръжения за транспорт и рециклиране на приблизителна стойност 1,300 млрд. лв. Тези фирми работят с надлежни документи – разрешения или регистрационни документи, спазвайки всички законови изисквания, вложили са много средства в дейността си, и е абсолютно несериозно да се разпространява информация, нарушаваща доброто им име и репутация. Не е ясно на какво се основава твърдението в публикацията и свързването на скрап фирмите в България с една или друга политическа фигура. Намираме го за несериозно, и преследващо популистки цели в политически нестабилна ситуация, и заявяваме, че няма да допуснем името на бранша да бъде замесено в политически изказвания. Цените на металите и в конкретния случай на черните метали, представляващи скрап, се определят изцяло на пазарен принцип, както в България, така и в световен мащаб, т.е. определят се от основните пазарни сили: търсенето и предлагането. Върху формирането на цената влияят и много външни и вътрешни фактори, като поведение на потребителите, мерки в областта на цените, позициите на участниците в придвижването на стоките, политиката на конкурентите, величината на собствените разходи за производство на стоката, стадии на жизнения цикъл, цените на първичните суровини и др. Не смятаме за необходимо да представяме подробна лекция по въпроса за формирането на цените на скрап, професионалистите, които се занимават с това ежедневно, са наясно с ценообразуването. За оборване на представеното мнение от Фейсбук, което Вашия сайт публикува, представяме изменението на цените на скрап в Турция за периода 2009 – 2016г. (източник: ©2004-2016 Metal Expert)

За сравнение в България цените на скрап се движат аналогично, като за последното шестмесечие в Турция варират между 219 и 270 $ за тон, а в България между 270 до 385 лв. за тон. Оборотът на бизнеса е около 600 млн. лв. годишно, наблюдава се спад, който се дължи както на по-ниските цени, така и на намалените обеми търгуван скрап. Намалението на обемите е около 30 %, и се дължи на това, че площадките са премахнати от жилищните райони.