ОБРАТНОТО НАЧИСЛЯВАНЕ ПО ДДС В СЕКТОРА Е ДОБРИЯТ МЕХАНИЗЪМ ЗА СПРАВЯНЕ С ИЗМАМИТЕ С ДДС

В посока изсветляване на бранша и прекратяване на източването на ДДС в сектора, през годините Българска асоциация по рециклиране е била инициатор на редица предложение в посока недопускане на измами чрез неправомерно начисляване на ДДС.

Обикновено при този тип измама един търговец по веригата – подставено лице или фантом, поема данъчните задължения, без да ги внася в бюджета, а останалите участници в измамата са успели да упражнят правото на ползване на данъчен кредит и ефективно възстановяване на данъка. В този вид измама понякога участват волно или неволно реални стопански субекти.

Като първа стъпка в посока прекратяване на тази практика, бяха предложенията от страна на БАР през 2006 г. за въвеждането на „ДДС сметката“. Чрез този вид сметка се възпрепятства “източването” на данък върху добавената стойност, като въвежда ограничения в използването на сумата от начисления данък. „ДДС-сметката” ограничи в значителна степен опитите за злоупотреби с данък върху добавената стойност, но за съжаление тази мярка имаше само временен ефект в сектора.

Последваща стъпка бе предложението от стана на Българска асоциация по рециклиране за въвеждане на обратното начисляване по ДДС през 2007 г.

При този вид облагане с ДДС продавачът на скрап издава фактура без ДДС, а купувачът си самоначислява дължимия ДДС (самоначисляването на ДДС се прави с друг документ – протокол, издаван от получателя на доставката). В края на данъчния период получателят по доставката има задължението да декларира размера на начисления от него данък и за този данък да получи право на приспадане на данъчен кредит в рамките на периода, за който това право е възникнало.

По този начин се постига невъзможността на никой по веригата да може да изтегли неправомерно ДДС.

Компаниите-членове на Българската асоциация по рециклиране (103 брой) са на мнение, че прилагане на сегадействащото законодателство е доведоло до успокояване работата на компаниите в бранша, в резултат, на което злоупотребите с ДДС в сектора са се прекратили на 100%.