Българската асоциация по рециклиране ще популяризира примерите на движението за нулеви отпадъци

В Европа все още не ценим достатъчно суровините, които използваме. Над 50% от битовите отпадъци продължават да се депонират и изгарят, което е равносилно на изхвърлянето на над 5 млрд. евро годишно.

Целта на европейското законодателство е да се предотвратява образуването на отпадъци, повторната употреба и рециклирането им, а не депонирането и изгарянето.

Използването на отпадъци като алтернатива на изкопаемите горива има висока екологична, здравна, социална и икономическа цена.

При изгарянето на отпадъци за производство на електроенергия се отделят повече парникови газове, отколкото при използването на въглища, а освен това се образуват опасни отпадъци и силно токсични емисии, става ясно от проучване на „Приятели на Земята България“. Според него при изгарянето на отпадъци местните общности страдат от загуба на реколта, кожни и дихателни заболявания и др. Освен това изгарянето изисква значителни средства за инфраструктура, като в същото време създава малко на брой работни места.

В същото време рециклирането, повторната употреба и намаляването на отпадъците имат многобройни ползи. В процеса на повторна преработка се спестява енергия, защото рециклираните материали изискват по-малко енергия, за да се превърнат повторно в продукти. Рециклирането може да спести от три до пет пъти повече енергия, отколкото се получава при изгарянето. При 24 от 25 вида твърди отпадъци според проучванията рециклирането спестява повече енергия, отколкото се генерира при изгаряне. Само за пример при изгарянето на 1 кг пластмаса се отделя еквивалентът на 1 кг въглероден диоксид, докато при рециклирането й се спестяват 1,5-2 кг въглероден диоксид. БАР би искала да насърчи предаването на отпадъци за рециклиране, разделното им събиране, намаляване на отпадъците и затова ще предоставя различни примери за повторна употреба и съхраняване на ресурсите с надеждата да насърчи добрите европейски и световни практики и в България.

Такъв пример е мрежата за повторна употреба на мебели във Великобритания, създадена през 80-те години. Нейната крайна цел е да намали отпадъците, а домакинствата с ниски доходи да получават дарения под формата на мебели и електроуреди.

В момента с работата на мрежата се спестяват отделянето на над 380 000 тона въглероден диоксид, отклоняват се от депата 110 000 тона отпадъци и се подпомага повторната употреба на 2,7 милиона мебели и електроуреди, което спестява на домакинствата с ниски доходи около 340 милиона британски лири годишно. В момента по този начин се оползотворяват 17% от всички мебели в страната, но ако това се случва с всички, биха се спестили 130 000 тона въглероден диоксид годишно, което е равностойно на спирането от движение на 40 000 коли.

Лондонската мрежа за повторна употреба е финансирана с 8 млн. лири от Лондонското бюро за отпадъци и рециклиране. Тя създава интегрирана мрежа от центрове за повторна употреба и ремонт, гореща телефонна линия и уеб портал. В обектите на мрежата се събират стари мебели, електроуреди и стоки за бита, проверяват се качеството и безопасността им, ремонтират се и след това се пренасочват към новите им домове. Само през първите две години от съществуването си, мрежата е събрала 8148 тона нежелани предмети и е спомогнала за повторната употреба или рециклирането на 6706 тона стари мебели и електроуреди. Мрежата е създала 60 работни места, а над 450 души участват в нея под формата на стаж.