Необходими са мерки за по-добро управление на отпадъците в страната

Анализът по отношение на управлението на отпадъците в България показва, че общото количество на образуваните отпадъци в страната следва тенденция към намаляване. Това показват проучванията на специалистите, работили по Националният план за управление на отпадъците 2014 – 2020, съгласно европейските директиви.

Количеството на образуваните производствени отпадъци за периода 2004 г.- 2012 г. е намалял близо два пъти. Те са преобладаваща част от образуваните отпадъци в страната, като през 2012 г. относителният им дял е над 80%. В сравнение с другите европейски страни, България произвежда три пъти повече отпадъци на единица БВП.

По данни на Евростат, България е под средното ниво на образуване и на битови отпадъци на жител на година, спрямо останалите страни от ЕС. Основен източник на образуване на битови отпадъци са домакинствата, а депонирането като метод за обезвреждането им все още е с най-голям относителен дял. България не изгаря битови отпадъци, за разлика от високото ниво по този показател в много европейски страни. Страната ни е сред страните-членки на ЕС в близко до средното ниво на рециклиране през последните години.

Въпреки положителната тенденция, са необходими мерки за решаване на съществуващите проблеми и по-доброто управление на отпадъците в България. Затова според Българската асоциация по рециклиране (БАР) трябва да се ускори прилагането на всички мерки, заложени в Националния план, а именно:

Да се дадат възможности и средства на рециклиращите компании и бранша като цяло за използване на финансовите инструменти, както в национален план, така и в рамките на ЕС, за подпомагане на по-ефективното управление на отпадъците;

Да се изгради инфраструктура с достатъчен капацитет за достигане на целите за рециклиране, оползотворяване и обезвреждане на отпадъците;

Да се подобри стратегическото управление и координация между институциите при управлението на отпадъците;

Да се определят целенасочени мерки и стимули, които да водят до предотвратяване образуването на отпадъци;

Да се реализират образователни и информационни програми за промяна на обществената нагласа за екологосъобразно и ефективно управление на отпадъците.

Да се въведат нови ефективни технологии, позволяващи рециклиране и оползотворяване на отпадъците;

В Националния план за управление на отпадъците в България до 2020 г., за чието изпълнение е необходима и финансова подкрепа на сектора, е заложено постигането на следните цели:

От 55% до 80% от отпадъците от опаковки, ежегодно трябва да бъдат рециклирани.

Подготовка за повторна употреба и рециклиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) да е от 55% до 80%.

Минимум 85% от всяко излязло от употреба моторно превозно средство, прието на площадки за събиране и съхраняване или в центрове за разкомплектоване от 2015 г. до края на периода 2020 г. трябва да се рециклират, а 95% да се оползотворяват.

Отработените масла трябва да се оползотворяват на минимум 40% от количествата масла, пуснати на пазара през текущата година, ежегодно в рамките на периода до 2020 г.

Оползотворяване на не по-малко от 65% и рециклиране на от 25% до 50% на стари гуми, от количеството гуми пуснати на пазара през текущата година.

45% от пуснатите на пазара портативни батерии и акумулатори следва да се събират обратно.

Нивото на събираемост на негодни за употреба автомобилни батерии и акумулатори, трябва да отговаря на коефициент на събираемост не по-малък от 100% спрямо количеството пуснато на пазара за всяка година от периода.

Количеството събираемост на негодни за употреба индустриални батерии и акумулатори да отговаря на коефициент за събираемост не по-малък от 25% от количеството, пуснато на пазара.

Събиране, оползотворяване, рециклиране на минимум 50% от количеството битови отпадъци за всяка година до 2020 г.

Рециклиране на от 25% до минимум 50% на битови отпадъци от хартия, картон, пластмаси, метали и стъкло.

Събиране, оползотворяване, рециклиране на от 35% до най-малко 70% от общото тегло на строителните отпадъци.

Българската асоциация по рециклиране (БАР) оценява усилията на МОСВ и институциите в страната да работят в полза и интерес на обществото, опазването на неговото здраве и околна среда, както и стриктното прилагане на нормативните изисквания. Включително и тези на ЕС във връзка с Националния план за управление на отпадъците 2014 – 2020 г. Като асоциация БАР е готова на сътрудничество с българските институции при изпълнението на всички мерки.