БАР В ПОДКРЕПА НА ‘SAVE THE PLANET’

За поредна година в подкрепа на инициативи, свързани с опазване на околната среда Бъргарска асоциация по рециклиране /БАР/ е партньор на Международното специализирано изложение ‘Save the Planet’, организирано от VIA Expo.

Събитието има за цел да покаже новостите в направленията: управление на отпадъци, рециклиране и екология. В програмата ще вземат участие над 45 лектори от 10 държави, които ще споделят своя опит и реални примери от практиката.

Интелигентното управление на отпадъците е от изключително значение за изграждането на глобалната ресурсно-ефективна и нисковъглеродна икономика. Особено важно е тази практика да бъде продължена и в Югоизточна Европа, която успешно следва тази тенденция и и се старае да ускори развитието на този сектор. Въпреки това регионът изпитва нужда от прилагане на иновативни технологии и ноу-хау.

В програмата са включени разглеждане на различни аспекти на темата за управление на отпадъци, рециклиране и екология, като специално внимание ще бъде обърнато на темите:

• “Как да подготвим план за намаляване на отпадъците?” – в нейните рамки ще се акцентира върху стимулите и различни информационни кампании за превенция, повторно използване, стъпки за реализиране на идеята за нулеви отпадъци.

• „Как могат отпадъците да се управляват ефективно?“ – тук отговор ще дадат лектори от Австрия, Белгия, Германия, Италия, Люксембург и Унгария. Общините и бизнесът ще се запознаят със специфични дейности, свързани с публично-частните партньорства, мониторинг и събиране на данни, както и с иновативни технологии за рециклиране.

• “Разделно събиране на отпадъци” – тук ще се демонстрират различни подходи в събирането на битови, електронни отпадъци и отпадъци от опаковки.

• “Ефективното използване на ресурсите и рециклиране” е друг интересен акцент. Бартош Замбрзиски, Европейска Комисия, ГД „Околна среда“ ще представи законодателните инструменти. В тази сесия ще се включат експерти от Германската инженерна федерация (VDMA), Аурубис България, Германска асоциация на специалисти по околна среда (VNU) и др.

Последният ден ще бъде посветен на биогоривата и тяхното производство от селскостопанска дейност и отпадъци. Семинар за италианското ноу-хау в управление на отпадъците е паралелно събитие