ПРОЕКТ „КРЪГОВИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ“ ПО ПРОГРАМА “ИНТЕРЕГ ЕВРОПА”

Българска асоциация по рециклиране /БАР/ е партньор на финландската община Кувола в проект „Кръгови обществени поръчки“ по Програма “Интерег Европа”.
Проектът е на стойност: 2 208 675,00 евро.
Състой се от две Фази с обща продължителност 60 месеца. Продължителността наФаза1 е 36 месеца, а продължителността на Фаза 2 е 24 месеца. Проектът стартира на 01.06.2018 г.
Партньорите по проекта са 12 от общо 10 държави.

Програма Интерег Европа дава възможност на местните и регионални власти в цяла Европа да обменят идеи и практически опит в областта на публичните политики и да подобрят стратегиите за своите граждани и общности
Основната цел на проекта е да се въведат процесите, отнасящи се до по-доброто управление на кръговите поръчки, с оглед насърчаването прехода към по-кръгова икономика, свързана с вземането на решения на национално и регионално ниво.За тази цел, партньорите по проекта от участващите общо 10 държави ще съберат и обменят добри практики относно кръговите обществени поръчки, като за да се постигне по-добра ефективност, кръговите поръчки трябва да бъдат заложени в местните стратегически цели, затова проектът предвижда обмен на ноу-хау и знания, както и методи и инструменти в помощ на целевите групи.
Част от приоритетите на проекта са да разработи инструменти и методи за възлагането и изпълнението на обществените поръчки, като се вземат предвид принципите на кръговата икономика. Всеки партньор трябва да има възможност да въздейства на една политика /policyinstrument/ в собствения си регион/страна, който да бъде подобрен, като се вземат под внимание резултатите от проекта.
Като партньор по проекта, политиката, която ще адресира Българска асоциация по рециклиране е част от Националния план за управление на отпадъците 2014-2020 г. – „Цел 3: Управление на отпадъците, което гарантира чиста и безопасна околна среда”, където биха могли да се заложат ясни дефиниция и критерии за „кръгови обществени поръчки“, които да са в съответствие с Пакета за Кръгова икономика на ЕК.
Кръговата икономика (КЕ) получава все по-голямо внимание като средство за преодоляване на неустойчивите модели на производство и потребление, като същевременно позволява икономически растеж и ефективно използване на ресурсите. Ролята на обществените поръчки в насърчаването на кръговата икономика е призната за важна, но все още е не напълно използвана възможност в градовете и общините в прехода им към кръгови общества.
Въпреки липсата на стандартно определение, кръговите поръчки се отнасят до доставката на продукти или услуги, които следват принципите на Кръговата икономика. Като процес на възлагане на обществени поръчки, се очаква да предостави условия и критерии, които да стимулират пестенето на енергия и рециклирането на материали в затворен цикъл, да разпространят новаторски решения и да създадат пазари за чисти решения, като особено за предотвратяване на отпадъците, материална ефективност и рециклиране, интелигентно управление на отпадъците, повторна употреба на материали и продукти, произведени от вторични (рециклирани) суровини (Европейска комисия, 2014 г.). Това означава, че във веригата за доставки и доставка отпадъците все повече се считат за ценна суровина и по този начин предотвратяването и оползотворяването на отпадъците ще предостави конкурентно предимство на оферента. В идеалния случай това може да доведе до разработването на нови продукти, технологии и бизнес модели.

Повече информация може да намерите на електронната страницата на проекта „CircPro“.