КОНСТИТУЦИОНЕН СЪД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

На 15.01.2013 г. Конституционният съд на Република България образува Конституционно дело № 2/2013 г. по искане на 61 народни представители от 41-ото Народно събрание за тълкуване на чл. 120

, ал. 2 от Конституцията на Република България и за установяване противоконституционност на разпоредби от Закона за управление на отпадъците (обн. ДВ, бр. 53 от 2012 г.). За докладчик по делото е определен съдия Георги Ангелов.