Всички електроуреди трябва да се обозначават с енергийни етикети

Според рамковата директива 2010/30/ЕС от 19 май 2010 г., всички производители и вносители на техника в България, трябва задължително да поставят така наречените „енергийни“ етикети върху нея, с които да информират потребителите за тяхната енергийна консумация. Това се отнася за климатици, перални машини, телевизори, хладилници, фурни, лампи и т.н.

Идеята е по този начин потребителите да могат да направят сами сметка каква икономия на енергия биха постигнали със съответния избор на техника или уред за дома, офиса и т.н.

Енергийните етикети показват основните характеристики на продукта по скалата А, B, C, D, E, F до G на даден уред по отношение на консумацията му на енергия като съответно се добавят и цветни стрелки от зелена до червена. Скалата е със 7 стъпала.

Най-енергийно ефективни или с най- ниска консумация на енергия са уредите от клас А (зелен), а с най-високо енергийно потребление са тези от клас G (червен).

След като по-голяма част от уредите от даден вид достигнат клас А, към скалата могат да се добавят още три класа: А+, А++, А+++.

Основните критерии за оценка са:

Енергийната консумация./ Макар и по- скъпи, домашните уреди с по- голяма енергийна ефективност са с по-дълъг живот и спестяват разходи.

Консумацията на вода./ По- ниската консумация на вода, например, не означава непременно, че това ще влоши качеството на вашите перални или съдомиялни машини.

Трайност./ При означаването на продуктите се взимат под внимание и генерираните отпадъци в края на жизнения цикъл на продукта, които трябва да се депонират и рециклират правилно.

Производство и материали./ Уредите трябва да се произвеждат така, че да позволяват лесно обезвреждане, рециклиране или повторна употреба.

Опаковане./ Трябва да се предпочитат опаковките за многократна употреба или направените от рециклирани материали.

Шум./ Емисиите на шум от домакинските уреди са много важни за вътрешния комфорт, но трябва да се има в предвид, че понякога намаляването на шума от определени уреди може да съответства на по-високо енергийно потребление.

Информация за потребителя/. Задължително в информацията към потребителя трябва да се посочва и енергийната консумация на съответния уред.

Всички тези изисквания не се отнасят за продуктите втора употреба или за средствата за превоз на стоки и хора.