Българска асоциация по рециклиране информира своите членове относно: График за обучения за работа с Национална информационна система за отпадъци (НИСО) – http://nwms.government.bg/wms/

Националната информационна система за отпадъци включва основно следната функционалност:

– водене на отчетност и предоставяне на информация за отпадъци;

– издаване на документи за извършване на дейностите с отпадъци съгласно изискванията на

чл. 35 ЗУО;

– утвърждаване на работни листа за класификация на отпадъците;

– водене и поддържане на публични регистри, съгласно изискванията на чл. 45, ал.1 ЗУО.

Системата дава възможност за достъп до следните електронни услуги (Е-услуги, за които не е нужен квалифициран електронен подпис):

– Публични регистри на:

– лицата, притежаващи разрешение за извършване на дейности с отпадъци и/или регистрационни документи за извършване на дейности с отпадъци, в т.ч. на тези от тях с прекратено действие;

– лицата, извършващи дейности като търговец и/или като брокер;

– лицата, които пускат на пазара батерии и акумулатори, включително вградени в уреди и моторни превозни средства;

– лицата, които пускат на пазара електрическо и електронно оборудване;

– лицата, които пускат на пазара гуми;

– лицата, които пускат на пазара минерални или синтетични масла;

– лицата, които пускат на пазара полимерни торбички;

– площадките за дейности с отпадъци от черни и цветни метали, излязло от употреба

– електрическо и електронно оборудване, излезли от употреба моторни превозни средства и негодни за употреба батерии и акумулатори.

– Справки от публичните регистри по определени критерии, като: област, община, населено място, код на отпадък, операции с отпадъци, наименование на организацията,ЕИК на организацията, ключова дума.

Системата позволява, извършването на следните електронни услуги (Е-услуги, за които е необходим квалифициран електронен подпис):

– подаване на заявка за вписване, промяна и отписване в публичните регистри на лицата, които пускат на пазара батерии и акумулатори, електрическо и електронно оборудване, минерални или синтетични масла, гуми и полимерни торбички;

– подаване на заявка за вписване в публичният регистър на лицата, извършващи дейности като търговец и/или като брокер.

Графикът за обучение за работа с НИСО за 2017 г. за месеците януари и февруари е както следва:

– 18 януари и 15 февруари 2017 г. за експерти от РИОСВ и МОСВ;

– 22 февруари 2017 г. за задължените лица, които ще ползват НИСО.

При проявен интерес, моля, заявете участие на ел. поща: vroshleva@eea.government.bg

Обученията за работа с НИСО ще се провеждат в Изпълнителна агенция по околна среда от 14.00 – 16.00 ч. и ще продължат до края на 2017 г.

НИСО ще е задължителна да се ползва от 01 януари 2018 г.