БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ ПО РЕЦИКЛИРАНЕ ВЗЕ УЧАСТИЕ В ПЪРВОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ КЪМ МОСВ

Българската асоциация по рециклиране взе участие в първото заседание на Обществения съвет към Министерството на околната среда и водите. Съветът е консултативен орган към МОСВ

, чрез който гражданските организации участват при формиране на позиции и становища за провеждане на държавната политика по опазване на околната среда в полза на българските граждани и при спазване на принципите за публичност и прозрачност.

Обществения съвет има основно консултативна роля за обсъждането и предлагането на общи административни актове, програми и планове, стратегии, и нормативни актове на министъра на околната среда и водите във връзка с правомощията му по провеждане на държавната политика, както и за изработването и предлагането на конкретни инициативи във връзка с развитието на държавната политика по опазване на околната среда.
По време на заседанието бяха обсъждани основно правилника и методиката за дейността на Съвета, които след конкретни предложения от участниците в него ще бъдат прецизирани и утвърдени.

Присъстващите се обединиха около мнението, че за по-добра оперативност на предлаганите решения и становища, даден въпрос би следвало да бъде обсъждан на ресорни заседания в рамките на Обществения съвет.