Българска асоциация по рециклиране определя проектозакона за управление на отпадъците като стъпка за въвеждане на стабилна регулаторна рамка в сектора

Българска асоциация по рециклиране (БАР) подкрепя одобрения от Министерския съвет проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и го определя като стъпка в подкрепа на устойчивото развитие на рециклиращия сектор в страната, тъй като с голяма част от промените се намаляват административната и финансова тежест за бизнеса и се създават по-добри условия за лоялна конкуренция в сектора.

Такива предложения са намаляването на банковите гаранции за извършване на дейности с метални отпадъци от 25 хил. лв. на 5000 лева, намаляването на някои санкции, изравняването на част от изискванията към дейностите с вторични суровини, като например еднакви банкови гаранции за част от металосъдържащите отпадъци, каквито са отпадъците от черни и цветни метали (ОЧЦМ), излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), излезлите от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), както и преместването на пунктовете за вторични суровини в промишлени или складови зони.

БАР изцяло подкрепя и предоставената в проектозакона възможност отпадъци от домакинствата да могат да се предават на всички възможни частни и публични субекти. По този начин се постига равен достъп до отпадъците, който е от изключително значение за адекватното снабдяване на пазара с вторични суровини и ще допринесе за устойчивото развитие на рециклирането.

Положителен характер имат и измененията, които намаляват административната тежест при разрешителните и регистрационни режими за извършване на дейности с отпадъци. В предишните, по-стари проектозакони, за редакция бяха предлагани текстове, които оскъпяваха дейността и създаваха административни бариери, които блокираха събирането на отпадъци. Те предлагаха да се изискват промяна на предназначението на площадката и нови подробни устройствени планове. Тази линия е изоставена в новия проектозакон.

БАР е съгласна с политиката на министерството дългите и скъпи административни процедури за рециклиращия сектор да бъдат сведени до необходимото, за да не оскъпяват вторичните суровини. В противен случай се стимулира използването на природни суровини, което е в разрез с целта на закона и политиките за прилагане на йерархията на отпадъците.

Oт Българската асоциация по рециклиране сме на мнение, че въвеждането на лимит за безкасово плащане на физическите лица за предадени отпадъци е стъпка в правилната посока. Необходимо е, обаче, този лимит да бъде увеличен значително над предложените 100 лева за година. Прагът е крайно недостатъчен и няма да улесни извършването на сделките. Освен това по този начин ще се отразят в по-пълна степен препоръките на Комисията за защита на конкуренцията от Решение № 220/2015 г.

Българска асоциация по рециклиране предлага лимитът за безкасово плащане да бъде вдигнат поне на 1 000 лв. годишно, под която сума да може да се плаща в брой за съответните сделки с физическите лица. Така България ще се доближи до законовите лимити в Испания – 2000 евро, в Гърция – 500 евро, Италия – 1000 евро. Увеличаването на лимита ще допринесе за увеличаването на събираемостта на вторичните суровини и ще предотврати незаконното предаване на материал, с цел заобикаляне на тази норма, както и „изтичането“ на материала към съседни държави, в които няма изисквания за безкасово плащане или лимитът е по-голям.

Убедени сме, че осигуряването на ясна и стабилна регулаторна рамка ще възвърне инвеститорите в рециклиращия сектор, което е от първостепенно значение за развитието му и ще подпомогне процеса на преминаване към кръгова икономика, в която водещо е именно материалното рециклиране на отпадъците.