БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО РЕЦИКЛИРАНЕ: НЕОБХОДИМИ СА ПРОМЕНИ В НАКАЗАТЕЛЕН КОДЕКС

Увеличаване на санкциите в Наказателния кодекс (НК), които са предвидени за незаконното приемане или съхраняване на отпадъци от черни и цветни метали без да се притежава необходимото разрешение за тази дейност по закон и нарушителите да се наказват с лишаване от свобода от една до пет години.

Това е само част от предложенията за промени в НК, които бяха представени днес от Българската асоциация по рециклиране (БАР) на провелата се пресконференция, организирана от БАР, с участието на Министерство на околната среда и водите.

В пресконференцията взеха участие г-н Борислав Малинов – председател на Управителния съвет на Българска асоциация по рециклиране и г-н Стефан Стефанов – директор на Дирекция „Управление на отпадъците и опазване на почвите“, Министерство на околната среда и водите.

Г-н Малинов обърна внимание, че направените предложения са плод на работата на експертна работа група, инициирана от Българска асоциация по рециклиране (БАР), в която са участвали представители на МВР, ГД „Национална полиция”, МОСВ, ИАОС, Асоциация на рециклиращата индустрия (АРИ), НЕК, НКЖИ, БТК.

Като първа причина, налагаща предложените промени, г-н Малинов сподели, че: „В Наказателният кодекс (НК) в чл. 234б казва: Който изкупува или извършва търговска дейност с отпадъци от черни или цветни метали без лиценз, който се изисква по нормативен акт, или в негово нарушение, се наказва с лишаване от свобода до пет години и глоба от две хиляди до петдесет хиляди лева, както и с лишаване от право по чл. 37, ал. 1, т. 7.“. Той обърна внимание, че текстът е в пълно противоречие с правния мир, тъй като лицензи вече няма и те са отменени и ако се следва предписанията на НК всички опериращи в бранша са престъпници.

Втората причина, която беше изтъкната е желанието на законните фирми в бранша, да въведат ред и да се борят с непрекъснато увеличаващият се брой на незаконни площадки и разрастващия се „сив”сектор.

Като тревожна тенденция бяха представени данните за броя на площадките за скрап в страната от миналата и тази година. Миналата година броят им е бил 2 372, а сега техния брой е 889.

Наблюденията на БАР са, че над 1 000 са незаконните площадки. Те работят незаконно по три начина – като автоморга, чрез разрешение само за пластмаса и хартия (където не се изисква банкова гаранция) или без никакво разрешение – абсолютно нелегално.

Като допълнителна тежест към нуждата от скорошни промени в Наказателния кодекс, бяха представени и данните от ГД „Национална полиция”, според които за миналата година кражбите на метали са намалели с 36%, но за първото тримесечие на тази година се наблюдава увеличение с 5%. Според г-н Малинов за второто тримесечие най-вероятно това увеличение ще е между 10 и 15%.

Асоциацията предлага и промени в чл.195 от НК, като с лишаване от свобода от една до десет години да бъдат наказвани виновните за кражба на кабели, електропроводници, елементи на електронната съобщителна инфраструктура, елементи на електрически уредби на електропреносната или електроразпределителната мрежа, елементи или части от подвижния железопътен състав, железния път или пристанищни съоръжения, включително осигурителните, сигнализационните и съобщителните съоръжения и всякакви инсталации към тях, всякакви елементи или части от пътната инфраструктура като пътни знаци, мантинели, метални капаци от шахти, части от уличното осветление или от воднонапоителни системи и съоръжения, както и на металосъдържащи паметници или части или елементи от тях.