БАР: ЗУО ТЪРПИ МАКСИМАЛНО БЪРЗА ПРОМЯНА

Отрицателният социален аспект в резултат от влизането в сила на изискването на Закон за управление на отпадъците от 13 юли 2014 г., касаещи ограниченията за предаване на отпадъци от черни и цветни метали срещу заплащане от физически лица, забрана за разплащане в брой по сделки с такива отпадъци

, предаването на тези отпадъци безвъзмездно единствено на площадки, организирани от общините – бяха основните теми, представени от Българска асоциация по рециклиране по време на проведеното днес заседание на Обществения съвет към Министерство на околната среда и водите. От БАР подчертаха, че Законът за управление на отпадъците трябва да бъде променен в максимално кратки срокове.

От страна на МОСВ в срещата взеха участие г-жа Искра Михайлова – министър на околната среда и водите и зам.-министрите г-н Чавдар Георгиев и г-н Дин Онбаши.

Присъстващите бяха запознати с предвижданата законодателна програма до 2013 г., която включва Закона за изменение на климата, Закон за чистотата на атмосферния въздух, Закон за защита от химически вещества и Закона за биологичното разнообразие.

На въпрос дали се предвижда промяна на Закона за управление на отпадъците, министър Михайлова информира, че през месец септември ще бъде организирано обсъждане на ЗУО, като специално внимание ще бъде обърнато на тежките моменти за бизнеса и удачните промени. В момента дирекцията в МОСВ, отговорна за прилагането на Закона, е съсредоточила цялата своята работа в посока резивизане на подзаконовата нормативна норма.

Друга тема, която бе разисквана от участниците бе подготовката на Оперативна програма „Околна среда“ 2014 -2020 г.