БАР НА СРЕЩА С ЯНЕЗ ПОТОЧНИК – ЧЛЕН НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ С РЕСОР „ОКОЛНА СРЕДА

Българска асоциация по рециклиране /БАР/ взе участие в среща с Янез Поточник, член на Европейската комисия с ресор „Околна среда“, по време на неговото посещение в България в периода 24-25 юни 2013.

В началото на срещата г-н Поточник отбеляза, че най-голямото предизвикателство пред Европейската комисия, свързано с околната среда, е изчерпването на основните ресурси и увеличаващото се население. Комисарят наблегна на факта, че бизнесът трябва да се насочи към ползите и възможностите, а не към ограниченията и загубите в диалога за енергийната ефективност. Препоръките за България са насочени към управлението на отпадъците и водите, което ще донесе много ползи за бизнеса и икономиката. Също така подчерта факта, че трябва да се даде приоритет на превръщането на отпадъците в ресурси.

По време на срещата представителите на БАР изказаха конкретните предложения относно належащите промени, които трябва да се направят в Закона за управление на отпадъците и обърнаха специално внимание на липсата на технологично време за извършването на тези промени, с оглед на изтичането на гратисния период на 13 юни 2014 г.

Като най-спешни промени в ЗУО от БАР бяха посочени:

Промяната на Закона в посока даването на възможност и на физически лица да извършват предаване на ОЧЦМ възмездно;
Отмяната на рестрикцията – ОЧЦМ да могат да се предават само на общински площадки;
Смекчаване на тежките регулаторни режими и въвеждането на по-малки банкови гаранции за компаниите в сектора.
Гостът обърна и специално внимание на концепцията на йерархия на отпадъците, с която държавата трябва да гарантира намаляване на генерирането на отпадъците. Също така, спомена, че по данни на Комисията България е една от 8 държави от ЕС, където всички отпадъци отиват на сметищата и не се използват целесъобразно и икономически ефективно.

В отговор на поставените проблеми от БАР, произтичащи от сляпото транспониране на Европейското законодателство към българското, комисар Поточник отбеляза, че всички нормативни актове се правят по модел на европейските директиви, но актовете на всяка държава не трябва да отразяват пряко директивите, а самото им прилагане е дейност на самите страни-членки на ЕК.

Присъстващите се обединиха около мнението, че при екипна работа на заинтересованите страни ще се намерят решения на проблемите и подчертаха, че трябва всички да работят за зелен растеж, ресурсно-ефективна икономика и екологична индустрия.