Приложение на рециклирани автомобилни гуми в асфалт

Българска асоциация по рециклиране подчертава необходимостта от насърчаването и търсенето на иновативни приложения за рециклираните материали, в частност за рециклираните гуми, като например използването на рециклирани гуми в производството на асфалт и асфалтови смеси.

В Плана за действие за кръгова икономика на ЕК се подчертава необходимостта от преминаване към водена от жизнения цикъл кръгова икономика, повторно използване на ресурсите и намаляване на остатъчните отпадъци почти до нула, както и повторното им използване, поправката и рециклирането на материали и продукти. Преминаването към една по-силна кръгова икономика ще спомогне за опазването на околната среда и ще увеличи сигурността на доставките на суровини.

От друга страна, увеличаването на дела на рециклирани материали неминуемо ще доведе до необходимостта от разширяване на съществуващите пазари и до намиране на нови приложения за тях.

Рециклирането на автомобилните гуми е предизвикателство за всички страни по света. Ако обаче те могат да се превръщат в настилка за пътища, това ще даде нов живот на отпадъчния материал. Каучуковият гранулат, парчета и прах от стари гуми например може да се използва за различни инфраструктурни приложения.

В тази връзка Българска асоциация по рециклиране проучва добрите практики в световен мащаб, относно влагането на рециклирани гуми в различни и иновативни приложения, в т.ч. в пътното строителство, и възможността за въвеждане и прилагане на стандарт за производство на асфалт, в който се влагат рециклирани автомобилни гуми.

В Европа множество преработвателни предприятия рециклират почти 100% oт всички излезли от употреба гуми. В повечето развити страни, в т.ч. и България има необходимост oт рециклиране на износените автомобилни гуми поради бързото увеличаване на броя на превозните средства, и съответно генериращият се огромен брой излезли от употреба гуми, като от друга страна стои приоритета да се защити околната среда, за да се създадат по-благоприятни условия за живот. Автомобилните гуми са сред най-големият и проблематичен отпадък, поради големия обем на производство и трайността им.

Използването на материали от рециклирани гуми при производството на асфалт за пътното строителство, има голям потенциал за растеж в Европа. Това е добра възможност за намаляване на въглеродните емисиите и превръщане на отпадъка в ресурс, като същевременно се допринася за постигане на целите за рециклиране заложени в законодателство на ЕС, при спазване на йерархията за управление на отпадъците.

В САЩ, Западна Европа и Бразилия например гранулирани материали, получени от отпадъчни гуми се използват от шейсетте години на миналия век, в развитието на гумено-модифициран асфалт чрез сухи и мокри процеси. В сухите процеси, гумен прах се добавя директно в асфалта, причинявайки реакция между каучука и битума. В мокрия процес гуменият прах се използва като модификатор за битума и се добавя свързващо вещество. Сред предимствата са, че гумените добавки в асфалта намаляват шума от превозните средства, правят движението по-безопасно при мокри условия и увеличават експлоатационния срок на асфалта.

България следва да е в крак със световните тенденции. Ползите от използването на модифициран асфалт с рециклиран гумен материал са познати и признати, и в световен мащаб влагането на гумения материал в асфалтови смеси ще се увеличава.