Предстоящо: Оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност“

Наименование на процедурата: „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите”

Цели на предоставяната безвъзмездна финансова помощ: Повишаване на ресурсната ефективност на предприятията чрез разработване и прилагане на нови решения, техники и методи.

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ: 71 644 656.11 лв.

Допустими кандидати за участие: съществуващи МСП от преработващата промишленост

Примерни допустими дейности: дейности за изпълнението на пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно и устойчиво използване на ресурсите, в областите отпадъци, води, рециклиране на материали; информация и публичност.

Категории допустими разходи: инвестиционни разходи /ДМА и ДНА/, разходи за услуги, разходи за материали и консумативи, разходи за организация и управление.

Максимален процент на съфинасиране: 35% – 75%.

Индикативна дата на обявяване на процедурата: м. юли 2017 г.

Краен срок за подаване на проектни предложения: м. октомври 2017 г