Предложените промени в Базелската конвенция стъпка назад в рециклирането!

До какво ще доведат…

Европейската комисия публикува предложение на Решение на Съвета, в което описва предвиденото от ЕС предложение за изменение на Базелската конвенция.

Към момента механичното третиране е възприето като операция по рециклиране, но едно от предложенията на ЕС е на практика стъпка назад в политиките по прилагане на йерархията на отпадъците, края на отпадъка и кръговата икономика, тъй като предлага механичното третиране да стане операция по предварително третиране.

Според това разбиране, механичното третиране трябва да бъде последвано от операция по рециклиране, което означава, че самото механично третиране не може да бъде операция по рециклиране.

В действителност, механичното третиране е една от най-използваните операции за рециклиране и преработка на отпадъци в материали, което не може да се разглежда като временен процес или предварителна операция преди рециклирането. То включва операции като раздробяване, гранулиране, демонтиране, сортиране и др.

Дейностите по механичното рециклиране се прилагат за голям брой отпадъчни потоци и в процесите се използват най-съвременните технологии за обработка, за да се рециклират сложни излезли от употреба продукти. След тази дейност не е необходимо по-нататъшно възстановяване на продуктите и следващата фаза е производствен процес, а не рециклиране.

Някои примери за операции по механично третиране/рециклиране са:

  • Излезлите от употреба гуми се рециклират механично чрез раздробяване и гранулиране, и не е необходима друга операция по възстановяване, следователно раздробяването на гумата или гранулатът на гумата са продукти;
  • Металите могат да бъдат рециклирани безкрайно. В края на жизнения си път продуктите, изработени от метали, могат да бъдат преработени чрез механично третиране и повторно да бъдат въведени в производствен процес за нови метали;
  • Конусът на електроннолъчевата тръба и екранното стъкло се отделят механично и се рециклират в стъклени трошки.
  • Издърпването и повторното ползване на вълнени влакна е механична операция за рециклиране. Тези влакна са продукт, тъй като не се извършват допълнителни операции за възстановяването им.

Приложение IV на Базелската конвенция в сегашния си вид функционира повече от тридесет години и за рециклиращия сектор е от изключително значение да се гарантира, че операциите по механично третиране остават в обхвата на кодовете за рециклиране по Базелската конвенция както досега.