Министър Асен Личев утвърди нови правила за разглеждане на заявления за трансграничен превоз на отпадъци

Министърът на околната среда и водите Асен Личев утвърди нови Вътрешни правила за реда и начина за процедиране по постъпили заявления по нотификации за превоз на отпадъци за и от Република България в рамките на държавите членки на ЕС и за внос, износ и транзит на отпадъците от и към трети страни.

Правилата са разработени с цел преодоляване на забавянето по издаване на съгласия или повдигане на възражения по нотификации за трансграничен превоз на отпадъци, допуснато с въведена през юли 2020 г. административно утежнена процедура и довело до невъзможност да бъдат спазени сроковете относно превозите на отпадъци, регламентирани в Регламент (ЕО) №1013/2006 и Закона за управление на отпадъците.

Новите правила определят организацията и начина на процедиране на постъпилите заявления по нотификации за трансграничен превоз на отпадъци с цел оптимизиране на сроковете за издаване на решения и намаляване на административната тежест. С тяхното утвърждаване отпада досегашната практика за провеждане на заседания на комисия, което допълнително забавяше разглеждането на документите и издаването на решенията.

Процедурата ще се осъществява в оперативен порядък по електронна поща от дирекция „Управление на отпадъците и опазване на почвите“, дирекция „Правна“ и дирекция „Национален координационен център“ и ще завършва с доклад с препоръки към ресорния заместник-министър за предоставяне на съгласие или повдигане на възражение в съответствие с европейския регламент.