Интелигентни кръгови обществени поръчки / CircPro/: Мисията възможна

Българска асоциация по рециклиране /БАР/ е партньор на финландската община Кувола в проект „Кръгови обществени поръчки“ по Програма “Интерег Европа”.

Проектът е на стойност: 2 208 675,00 евро.

Състой се от две Фази с обща продължителност 60 месеца. Продължителността на Фаза 1 е 36 месеца, а продължителността на Фаза 2 е 24 месеца. Проектът стартира на 01.06.2018 г. и приключва на 31.05.2023г.

Партньорите по проекта са 12 от общо 10 държави.

На пръв поглед общественото възлагане не изглежда привлекателна тема. Въпреки това, в по-широк контекст, именно кръговите обществени поръчки се превръщат в двигател на кръговата икономика. Благодарение на екологични и устойчиви критерии, публичните възложители биха могли да увеличат дела на екологичните продукти в България, да помогнат за изграждането на нови бизнес модели и да засилят икономиката на страната ни.

Проект „Интелигентно кръгово възлагане“ / Smart Circular Procurement / (CircPro) анализира добри практики от различни европейки държави, относно процесите, отнасящи се до по-доброто управление на кръговите поръчки, с оглед насърчаването прехода към по-кръгова икономика, свързана с вземането на решения на национално и регионално ниво.

Всеки партньор въздейства поне върху един политически инструмент /policy instrument/ в собствения си регион/страна, като резултатите подобряват осезателно разбирането и приемането на кръговите обществени поръчки от публичните органи и различни заинтересовани страни.

Като партньор по проекта, политиката, която адресира Българска асоциация по рециклиране е част от Националния план за управление на отпадъците 2014-2020 г. – „Цел 3: Управление на отпадъците, което гарантира чиста и безопасна околна среда”, където биха могли да се заложат ясни дефиниция и критерии за „кръгови обществени поръчки“, които да са в съответствие с Пакета за Кръгова икономика на ЕК.

Промяната на политическият инструмент е вече факт и официалната дефиниция за кръгови обществени поръчки, дадена от ЕК присъства в текстовете на новия Национален план за управление на отпадъците 2021-2028 г.

За да засили ефекта от проектните дейности на национално ниво, Асоциацията изпрати мотивирано становище за включване на кръговите обществени поръчки и в друг стратегически документ, а именно Стратегия на България за преход към кръгова икономика 2021-2027. Тази промяна е изключително важна, защото това е първият документ, който очертава ясни мерки за постигането на амбициозните цели на ЕК, в полето на кръгова икономика.

Като част от проектните дейности, Българска Асоциация по рециклиране разработи Ръководство за кръгови обществени поръчки, План за действие за кръгови обществени поръчки, Препоръки към публичните органи и бизнеса, бюлетини и статии.

Можете да разгледате цялата налична база данни в нашата онлайн библиотека тук