Зелени обществени поръчки за ефективно използване на ресурсите

Агенцията за регионално икономическо развитие-Стара Загора е партньор по проект GPP4Growth, финансиран от програмата INTERREG Europe, чиято цел е да създаде възможности за публичните власти да стимулират еко- иновациите, ресурсната ефективност и екологичния растеж чрез зелени обществени поръчки.

Проектът обединява опита и практиките на девет партньора от ЕС в опит да подобри капацитета на публичните органи за прилагане на политики, които насърчават екологичните иновации и зеления растеж чрез „зелени обществени поръчки“ (ЗОП). 14% от общия БВП на ЕС се изразходва от публичните органи на Европа. Тези публични разходи за стоки, услуги и строителство възлизат общо на 1,8 трилиона евро годишно. Тази значителна покупателна способност на публичните власти може да бъде използвана за стимулиране на екологичните иновации, ефективното използване на ресурсите и екологичния растеж чрез насърчаване на екологосъобразни и ефективни за ресурсите стоки и услуги.
Цели на проекта

Подобряване на прилагането на националните/регионалните политики за ефективно използване на ресурсите, като се стимулират предприятията да интегрират екологични фактори и да увеличат и разходите за околната среда, когато произвеждат стоки и/ или доставят стоки, услуги.

Отключване на регионални / национални инвестиции в екологични обществени поръчки за насърчаване на развитието на нови екологични продукти и услуги.

Да се подобри готовността на регионалните участници и да се създаде осведоменост относно влиянието на екологичните обществени поръчки върху приемането на модели за устойчиво потребление и производство от предприятията, работещи в региона.

Основни дейности      

Анализ на факторите, които влияят на бизнеса да участва в зелени търгове и покани,

Оценка на съществуващите регионални и национални политики, които насърчават еко-иновациите и зеления растеж чрез ЗОП.

Определяне на добри практики по методите на ЗОП, които са довели до прилагането на екологосъобразни договори.

Разработване на метод за изчисляване на цифровия жизнен цикъл (LLC)и ресурси за всички публични администрации на ЕС, за да се позволи хармонизирано прилагане на КТД.

Насърчаване на междурегионалното участие и изграждане на капацитет чрез семинари, посещения за обмяна на опит и обучения за политики.

Съвместно разработване на регионални планове за действие.

Очаквани резултати

Над 7% увеличение на броя на бизнесите в регионите на партньорския консорциум, които включват екологични фактори и разходи за околната среда при производството на стоки и/или доставките на стоки, услуги и строителство.

Увеличаване на капацитета на 200 служители на публи     чните администрации за ефективно прилагане на политиките за ефективно използване на ресурсите.

Отключване на 10 млн. евро инвестиции за насърчаване на развитието на нови екологични продукти и услуги.

Повишена осведоменост на над 1000 заинтересовани страни относно знанията за влиянието на ЗОП върху приемането от страна на бизнеса на модели за устойчиво потребление и производство.