Защо трябва да рециклираме медицински отпадъци?

Всяка година на Земята се създават 2 милиона тона медицински отпадъци, известни също като биологични опасни или инфекциозни отпадъци в болниците, ветеринарните клиники и домовете.

Според Световната здравна организация /СЗО/ около 85 процента от болничните отпадъци са неинфекциозни и по-голямата част от тях могат да се рециклират, но въпреки това повечето от тези отпадъци се депонират или изгарят съгласно методите за управление на неопасни отпадъци.

Поради това, първата стъпка при третиране и обезвреждане на медицински отпадъци е да се гарантира, че отпадъците от здравното заведение с неопасен характер са депонирани на депа за неопасни отпадъци, рециклирани или изгорени в съоръжения за неопасни отпадъци.

Операционните зали създават между 20% – 33% от общия брой отпадъци, генерирани в болниците. Проблемът на тези отпадъци е, че голяма част от тях са инструменти използвани в операционни зали. Те трябва да бъдат стерилни и най-сигурният начин да се гарантира това е те да са за еднократна употреба, както се оказва, повечето от тези артикули за еднократна употреба са пластмасови.

За щастие, повечето от пластмасовите отпадъци лесно се рециклират, като се стерилизират, разтопят и след това повторно се използват.

Научно изследване показва, че почти 23% от хирургичните отпадъци могат да бъдат рециклирани.

TerraCycle използва одобрена технология за стерилизация, с която се унищожават всякакви кръвни остатъци, лекарства в следи и др. След това спринцовките се нарязват механично. Впоследствие отделните части се разделят за рециклиране на различни категории; метали, пластмаси и стъкло.

Проблемът за рециклирането на 19% от всички медицински отпадъци е идвал от това как да се стерилизират сините опаковки. В миналото синята обвивка е трябвало да бъде изхвърлена, тъй като тази част от обвивката съдържа олово, а то трудно се стерилизира и съответно е било невъзможно да бъде рециклирана.

Днес вече е намерен начин как от синята обвивка може да се отстрани оловото и след това то да се разтопи и да бъде използвано повторно при производството на бутилки със сода и различни други пластмасови изделия.

Един от основените начини за увеличаване на рециклирането на медицинските отпадъци, е чрез обучаването на лекарите, медицинските сестри и останалите служителите, правилно и разделно да изхвърлят медицинските отпадъци.

Най-широко използваните технологии за третиране и обезвреждане на медицински отпадъци са следните:

  1. Депонирането – като метод е приложимо единствено за тази част от медицинските отпадъци, която е с характеристика на неопасен, битов отпадък.
  2. Инсинериране – правилното изгаряне е високотехнологичен подход, който може адекватно да третира всички видове опасни медицински отпадъци и е предпочитан вариант за третиране на биологични (анатомични), цитотоксични и фармацевтични отпадъци. Важно е процесът да се извършва при висока температура варираща от 1000˚С до 1200˚С за достатъчен период от време. Качественият състав на медицинските отпадъци, които ще се изгарят е от съществено значение. Подходящи за изгаряне са отпадъци с ниско съдъжание на пластмаси – полиетилен (РЕ), полипропилен (PP), и поливинилхлорид. Изгарянето на пластмаси образува вредни диоксини и фурани.
  3. Автоклавиране – ефективен процес на мокро термично дезинфекциране. При него опасните медицински отпадъци се нагряват с пара под високо налягане в затворен контейнер, при автоматизиран контрол на налягането и температурата. Съгласно СЗО, за ефективно унищожаване на патогенните микроорганизми и повечето бактериални спори при автоклавиране, се изисква технологичен цикъл с продължителност най-малко 30 минути при температура 121˚С и налягане 2,05 Бара. След автоклавирането, отпадъците, които преди процеса са били опасни, вече могат да се депонират заедно с неопасните битови отпадъци.
  4. Облъчване с микровълни прилагането на високоенергийни електромагнитни полета води до осцилиране и бързо нагряване на течностите в отпадъците, включително клетъчните течности на микроорганизмите. По този начин се унищожават инфекциозните причинители в отпадъците. Микровълновите процеси са широко използвани в някои европейски страни и стават все по-популярни. Подобно на автоклавирането, третираните отпадъци от инсталациите за облъчване с микровълни са неопасни и могат да се депонират заедно с битовите отпадъци.
  5. Химическа дезинфекция – химически вещества (предимно хлорни съединения, соли на амоняка, алдехиди и фенолни производни) се добавят към отпадъците, за да убият или да деактивират патогенните микроорганизми. Течните отпадъци като кръв, урина или отпадни канални води от инфекциозните отделения са подходящи за химическа дезинфекция.

Потенциалът за рециклиране на медицински отпадъци в болниците е важен както за въздействието върху околната среда, така и за човешкото здраве.

Предизвикателствата, пред които са изправени болниците, са как успешно да интегрират практиките за рециклиране в болничната обстановка съчетани с грижата за пациентите.