Българска асоциация по рециклиране заяви своята готовност да участва активно в прехода към ефективна кръгова икономика

Проектозаконът за управление на отпадъците ще бъде внесен за разглеждане от правителството през месец март

Във време на увеличаващо се население и изчерпване на природните ресурси,

Европа е в период на фундаментален преход от линейна икономика, при която суровините се добиват, използват се веднъж и се изхвърлят, към кръгова икономика – общество без отпадъци, за която са норма не еднократното, а многократното използване, поправяне, рециклиране или наемането на стоките.
В края на 2015 г. Европейската комисия прие амбициозен пакет от мерки за преминаване към кръгова икономика като основен инструмент за повишаване на конкурентоспособността.
Целта на ЕС е до 2030 г. да намали под 10% депонирането, а отпадъците да се превърнат в ресурс чрез висококачествено рециклиране, като целите са за 65% от битовите отпадъци, 75% от тези на опаковките. Стремежите са за създаване на стимули за разделно събиране, както и за нови методи за рециклиране и производство на екологосъобразни продукти. Така ще се съхрани здравето на хората, а европейското общество ще спаси от унищожение природата и ще спести огромен ресурс.
По време на едноименната конференция, организирана от Министерство на околната среда и водите и европейския депутат Ева Паунова (ЕНП) в партньорство с Информационното бюро на Европейския парламент в България, Българска асоциация по рециклиране заяви своята готовност да се включи активно в прехода към ефективна кръгова икономика.
„Водещ принцип на кръговата икономика е стойността на продуктите, материалите и ресурсите да се запазва възможно най-дълго в икономическия цикъл, което да доведе до устойчивост в производството и консумацията, а оттам до съхранена околна среда, конкурентоспособност на европейския пазар, нови работни места, устойчив растеж“, коментира министър Ивелина Василева. Тя допълни, че основна цел е да се развива иновативен модел на икономиката, базиран на повторната употреба, рециклирането, поправката, преустройството, намаляването на употребата на суровини и депонирането на отпадъци.
Общоевропейският план е за действие в сферите на продуктовия дизайн, производствените процеси, потреблението, управлението на отпадъците, за увеличаване на повторната употреба и рециклирането. Предстои прилагането на консолидирана рамка за въвеждане на кръгови модели и критерии за ресурсна ефективност в продуктовата политика на ЕС.
Във връзка с подготовката на официалната позиция на България по законодателния пакет, Министерството на околната среда и водите извърши консултации с обществеността, като отправи покани за становища по предложенията на ЕК за изменение на директивите за опаковките, депонирането, излезлите от употреба превозни средства, батерии и акумулатори и отпадъци от тях, отпадъците от електрическо и електронно оборудване.
Българска асоциация по рециклиране взе участие в този процес с предоставяне на становища, мнения, анализи, както към МОСВ, така и към Работна група 20 „Околна среда“ към Съвета по европейските въпроси при МОСВ. В резултат на това новите европейски директиви, които отразяват основните стъпки на преход към кръгова икономика, са заложени в проекта за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците. Промените бяха обобщени след множество срещи между бизнеса и браншовите организации с екипите на министерството, като Българска асоциация по рециклиране активно участва и в общественото му обсъждане.
Министър Ивелина Василева заяви в отговор на въпрос на председателя на Българска асоциация по рециклиране г-н Борислав Малинов, че се очаква проектозаконът да бъде одобрен от Министерския съвет през месец март 2016 г., а след това да бъде разгледан от Народното Събрание.