Полезна информация
ОБЯВИ
Покана за общо събрание на БАР на 30.03.2018 г.
28.02.2018

ПОКАНА  ЗА  ОБЩО  СЪБРАНИЕ    ОТ: „Българска асоциация по рециклиране“ /БАР/, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Ал. Стамболийски № 205, бл. „Б“, ет. 2, офис 224 Б    

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ЧЛЕНОВЕ,

Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел: „Българска асоциация по рециклиране“ /БАР/, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Ал. Стамболийски № 205, бл. „Б“, ет. 2, офис 224 Б, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 19, ал. 3 от Устава на „Българска асоциация по рециклиране“, свиква извънредно Общо събрание на БАР, което да се проведе на 30.03.2018 г. от 8.00 ч. в залата на Народно читалище „Академик Андрей Стоянов“ с адрес: гр. София, район София център, ул. Искър № 62, п.к. 1000, при следния дневен ред: 

   1. Промяна на представителя на „Хефти Металс“ ЕООД, в Управителния съвет. 

   2. Разни.

При липса на необходимия кворум в обявеният в т. 1 от този протокол час, Общото събрание се отлага с един час по-късно и се провежда на същото място, при същия дневен ред и се счита за законно, ако се явят 1/3 /една трета/ от редовните членове на Асоциацията.

Материалите по дневния ред са налични в офиса на Асоциацията за справки и сведения по тях всеки ден от 10 до 13 ч.  

Общо събрание на БАР на 27.05.2016 г.
19.04.2016

Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО РЕЦИКЛИРАНЕ (БАР) - гр. София, бул. „Витоша” № 126, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, свиква Общо събрание на БАР на 27.05.2016 г. от 08.00 часа, в Зала А, сградата на Българска търговско – промишлена палата (БТПП) с адрес: гр. София 1000, ул. „Искър” № 9, при следния дневен ред:

  1. Приемане доклад за дейността на Управителния съвет за 2015 г. и периода от 01.01.2016 г. до 27.05.2016 г.; Освобождаване от отговорност на УС за управлението му през за 2015 г. и за периода от 01.01.2016 г. до 27.05.2016 г.;

  2. Приемане доклад за дейността на Контролния съвет за 2015 г. и периода от 01.01.2016 г. до 27.05.2016 г.; Освобождаване от отговорност на КС за дейността му през 2015 г. и периода от 01.01.2016 г. до 27.05.2016 г.;

  3. Промени в чл. 2. от Устава на БАР за промяна на седалището на БАР – Премахва се текста „Чл. 2. Асоциацията е със седалище: гр. София, Район “Триадица” и адрес на управление: бул. “Витоша” 126,ет.2,ап.4.“ и се добавя нов текст „чл. 2. Асоциацията е със седалище: гр. София, 1309, Столична община, район „Красна поляна”, бул. „Александър Стамболийски” № 205, блок „Б“, ет. 2, офис 224Б.

  4. Промени в Чл. 27., ал. 1 /изм. 07.06.2013 г./  от Устава на БАР. Предложение за проекторешение „Чл. 27., (1) УС се състои от седем лица – редовни членове на Асоциацията, избрани от ОС за срок от три години.“              

  5. Избор на нов Управителен съвет на БАР.

  6. Избор на Председател и Зам. Председател на БАР.

  7. Избор на нов Контролен съвет на БАР.

  8. Разни.

    При липса на необходимия кворум в обявеният час, Общото събрание се отлага с един час по-късно и се провежда на същото място, при същия дневен ред и се счита за законно, ако се явят 1/3 /една трета/ от редовните членове на Асоциацията.

Зареждане...
За реклама Еcology and Infrastructure Pol-PRIMETT II Да изчистим България заедно ‘Save the Planet’ (Управление на отпадъци и рециклиране)