Полезна информация
НОВИНИ
СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗЛОЖБА И КОНФЕРЕНЦИЯ ‘SAVE THE PLANET’ 2013
10.10.2012

Европа генерира годишно над 2.7 млрд. тона отпадъци, които се превръщат в сериозен глобален проблем. Благодарение на развитието на технологиите все повече боклуци се “спасяват” от сметищата и се трансформират в нови ресурси и eнергия. Въпреки че Югоизточна Европа изостава от тези положителни тенденции, тя е пазар с възможности и предизвикателства. 

Специализираната изложба и конференция ‘Save the Planet’ ще представи новостите в областта на управлението на отпадъците и рециклирането. Тя е отлична възможност за намиране на нови пазарни ниши и клиенти, създаване на публично-частни партньорства и прилагане на добрите световни практики. 


Изявата се организира от Виа Експо в периода 29-31 май 2013 г. в ИЕЦ, София. Неин партньор е и Българската асоциация по рециклиране.

'Save the Planet' през 2013 г. 

Австрийски павилион и Унгарско национално участие 
Профил на изложителите: третиране на отпадъци, събиране, депониране, компостиране, транспортни средства, рециклиране и околна среда и консултантски услуги 
Интересна конферентна програма с участието на изтъкнати лектори от Европейска федерация за управление на отпадъци (FEAD), Асоциация за третиране на отпадъци – част от структурата на VDMA (Федерация на немските инженери), Европейска комисия - Дирекция Околна среда, Асоциация на градовете и регионите за рециклиране и устойчиво управление на ресурсите и др. 
Конкурс "Българска Екообщина" 
Семинар, посветен на италианския опит в управлението на отпадъците 
Агенцията по околна среда на САЩ ще организира уъркшоп на тема "Получаване на биогаз от депата" 
Енергийна ефективност, възобновяема енергия и интелигентни сгради - паралелно събитие
Допълнителна информация:

GREEN HR FORUM 2012
09.10.2012

Българска асоциация по рециклиране е партньор на Green HR Forum 2012, събитие което има за цел да представи съвременните тенденции в управлението и развитието на устойчив бизнес в България в областта на Green HR и налагането на устойчиви „зелени” практики в компаниите.

Организатор на събитието е Cleantech Bulgaria, съорганизатор е Go Green Communications, а домакин ще бъде Sofia Airport Center.

Кога и къде:

• 24 октомври 2012 г.

• Новооткритата сграда на Sofia Airport Center, бул. "Христофор Колумб" 64.

Форумът ще запознае мениджърите на компаниите с иновативни и нестандартни начини за създаване и изпълнение на „зелени’ политики и устойчива комуникация в корпоративната среда. Събитието ще представи един цялостен корпоративен цикъл за създаването, развитието и реализацията на еко-съобразни вътрешни процеси в организацията, които да бъдат предпоставка не само за подобряване на работната среда, но и ще издраждат устойчива природосъобразна култура у служителите.

Международни и български специалисти в сферата на Green HR, Green Coaching, иновативни и устойчиви бизнес стратегии и комуникации ще бъдат част от интересната и интерактивна програма на събитието.

„Зелените” политики трябва да бъдат част от дейснотта на HR мениджърите, предоставяйки иновтивни подходи за повишаване информираността и ангажимента на служителите по въпросите на устойчивото развитие и опазването на околната среда. Това включва интегрирането на различни мерки за по-висока ефективност, по-ниски разходи и по-голяма отговорност на служителите към фирмата и нейните дългосрочни визии. Получавайки този имейл, можете да включите Вашия офис в кампанията, като се възползвате от 10% намаление от цената за участие. При регистрация на сайта на събитието, моля въведете специалния код за намалението - greenhr.

http://events.cleantech.bg/

НОВ ДОКЛАД ОТНОСНО НАЧИНА, ПО КОЙТО ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ УПРАВЛЯВАТ БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ, РАЗКРИВА ФРАПАНТНИ РАЗЛИЧИЯ В ЕС
08.08.2012

В доклада 27-те държави членки са класирани по 18 критерия, като се използват зелени, оранжеви и червени флагчета за области като общо количество на рециклираните отпадъци, цена на обезвреждането на отпадъците, нарушения на европейското законодателство.Крайното класиране е част от провеждащо се в момента проучване, което ще помогне на държавите членки да подобрят своите постижения в областта на управлението на отпадъци. Начело на таблицата стоят Австрия, Белгия, Дания, Германия, Нидерландия и Швеция, като нито една от тях не е с повече от 2 червени флагчета.Цветовата гама обаче се променя в противоположния край на таблицата, където зелените флагчета са рядкост.

Комисарят по въпросите на околната среда Янез Поточник заяви:„Картината, която очертава това изследване, потвърждава моите силни опасения.Много държави членки продължават да изхвърлят в депа огромни количества битови отпадъци — най-лошият вариант за управление на отпадъци, въпреки наличието на по-добри алтернативи и на структурни фондове, които са на разположение за финансирането им.Изхвърлят се ценни ресурси, губят се потенциални икономически ползи, не се създават работни места в сектора на управлението на отпадъци, нанасят се щети на човешкото здраве и на околната среда. Такава позиция трудно може да се отстоява при настоящите икономически обстоятелства“.

Държавите членки с най-големи пропуски в прилагането са България, Кипър, Чешката република, Естония, Гърция, Италия, Литва, Латвия, Малта, Полша, Румъния и Словакия. Пропуските включват лоши или никакви политики за предотвратяване на образуването (генерирането) на отпадъци, липса на стимули за отклоняване на отпадъците от депата и неподходяща инфраструктура във връзка с отпадъците. Голямата зависимост от заравянето означава, че по-добри варианти за управление на отпадъците, като например повторната употреба и рециклирането, са системно подценявани. Перспективата съответно е лоша.

За разлика от тях Австрия, Белгия, Дания, Германия, Нидерландия и Швеция разполагат с всеобхватни системи за събиране на отпадъци и само 5 % от отпадъците отиват в депа. Те имат добре развити системи за преработка на отпадъци, достатъчен преработвателен капацитет и се справят добре с биоразградимите отпадъци. Обикновено те съчетават правни, административни и икономически инструменти, за да постигнат добри резултати в своята политика за управление на отпадъците.

Редица държави членки отбелязаха бърз напредък — от голяма зависимост от депониране на отпадъци до почти пълно отпадане на необходимостта от използването на този метод. Но дори и държавите с най-големи успехи в областта на управлението на отпадъци са изправени пред редица предизвикателства, като например по-добро предотвратяване на изхвърляне на отпадъци, както и проблема със свръхкапацитета на инсталациите за изгаряне, който може да ограничи рециклирането и да изисква внос на отпадъци за захранването на тези инсталации.

СЛЕДВАЩИ СТЪПКИ

Комисията използва доклада за подготвянето на пътни карти за десетте държави членки с най-лоши резултати. Те ще бъдат обсъдени с националните власти на двустранни семинари през есента, като първият от тях е в Прага на 19 септември. Пътните карти ще помогнат за разпространяването на най-добрите практики и ще съдържат специфични за всяка държава препоръки за начините за подобряване на управлението на отпадъци, като се използват икономически, правни и административни инструменти Комисията търси начини за използването на структурните фондове на ЕС, като се поставя по-голям акцент върху целите на ЕС в областта на управлението на отпадъци.

Предложената Многогодишна финансова рамка (МФР) за периода 2014—2020 г. ще гарантира, че парите на ЕС се инвестират в проекти в областта на управлението на отпадъци само ако са предварително изпълнени някои условия, включително разработване на планове за управление на отпадъци в съответствие с Рамковата директива за отпадъците и с категоризацията на отпадъците, като се дава предимство на предотвратяването, повторната употреба и рециклирането пред изгарянето с енергийно оползотворяване, а заравянето и изгарянето без енергийно оползотворяване останат крайна мярка.

Контекст В неотдавнашно проучване, направено за Европейската комисия се посочва, че пълното прилагане на законодателството на ЕС в областта на отпадъците би довело до спестяването на 72 млрд. EUR годишно, увеличаване на годишния оборот на сектора на управление и рециклиране на отпадъците с 42 млрд. EUR и създаването на над 400 000 работни места за периода до 2020 г.

Линк към нова таблица на медалите за успешно управление на отпадъците

КРАЖБИТЕ ЩЕ НАМАЛЕЯТ, НО ЩЕ СЕ УВЕЛИЧИ БРОЯТ НА НЕЗАКОННИТЕ ПЛОЩАДКИ ЗА СКРАП
13.07.2012

В брой 53 на Държавен вестник от 13 юли 2012 г. е обнародван новия Закон за управление на отпадъците. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в ДВ. От БАР считат, че като цяло Законът за управление на отпадъците е добър, но не са взети предвид много от водещите проблеми в областта на бранша. С новия Закон за управление на отпадъците кражбите ще намалеят, но за сметка на това броят на незаконните пунктове ще се увеличи. Досегашният закон за отпадъците е намалил кражбите на метали с 50%.

Очаква се новият да ги свие с още 50%, но това няма да намали същественно броя на незаконните площадки. Много от фирмите няма да могат да отговорят на новите законови изисквания и ще продължат да функционират в сивия сектор . Очаква се техният брой да достигне 700-800 площадки. 


С влизането в сила на изискването на банкова гаранция в началото на 2013 година много от фирмите няма да могат да отговорят на закона и ще продължат дейността си извън него. 

Като не омаловажава положителните страни на новия Закон за управление на отпадъците, Българска асоциация по рециклиране отбелязва, че в него има разпоредби, които влизат в разрез с Конституцията на Република България:
• безвъзмездното предаване на отпадъци от страна на гражданите само на общински площадки
От БАР считат, че не може да се създава монопол на Общините, като се дава право на гражданите да предават отпадъци само на Общинските площадки, но не и на частните. За този текст към закона представителите на бранша ще сезират Комисията за защита на конкуреция (КЗК), а след това и Конституционния съд
• друг проблем, който стои на дневен ред пред рециклиращата индустрия е безкасовото плащане
• на фирмите от бранша, които имат „невярно сведение“ в документацията, ще им бъде отнемано разрешението, както и банковата гаранция от 25 000 лв, дори и за техническа грешка. Въпросът е какво означава понятието „невярно сведение“? Въпреки че тази санкция може да бъде обжалвана, никъде в закона не е записано при какъв режим банковата гаранция може да бъде върната на фирмата. 

Българска асоциация по рециклиране ще води активен диалог и ще сътрудничи със заинтересованите страни и широката общественост за създаване на благоприятна нормативна среда за нормалното функциониране на бранша.

НОВИЯТ ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ ПОСТАВЯ АМБИЦИОЗНИ ЦЕЛИ, НО НЕ ДАВА ПЪТЯ, ПО КОЙТО ТЕ МОГАТ ДА БЪДАТ ОСЪЩЕСТВЕНИ
08.07.2012

На семинар в Апартхотел Лъки Банско, посветен на новия Закон за управление на отпадъците, Българска асоциация по рециклиране (БАР) представи основните възможности, перспективи и проблеми, пред които са изправени представителите на брашна.

Според най-новите данни досегашният закон за отпадъците е намалил кражбите на метали с 50%. Очаква се новият да ги свие с още 50%. По последни данни, кражбите на метали са за 16 млн. лв.през 2010 г, или 0,76% от общата търговия със скрап с оборот 2,2 млрд. лв. А през 2011 г. кражбите са намалели до около 8 млн. лева.

В момента има 1 162 пререгистрирани площадки за изкупуване на метали, заличени са 576, Работещите площадки в момента са 1 752, защото се очаква да спрат още 590, които не са се пререгистрирали, но продължават работа, докато не ги пререгистрират служебно. БАР благодари на Премиера г-н Бойко Борисов и на Министъра на околната среда и водите г-жа Нона Караджова за отстъпките, които се направиха в новия закон и които ще облекчат бизнеса в условията на криза.

От Българска асоциация по рециклиране определиха новия закон за управление на отпадъци като добър, но акцентираха върху това, че има много нови моменти, които не са добре обмислени. Някои от тях дори противоречат на Конституцията на Република България. Такъв пример е безвъзмедното предаване на отпадъци от страна на гражданите. Такава практика няма никъде по света, защото отнема правото на гражданина да разполага с частната си собственост както намери за добре.

От БАР считат, че не може да се създава монопол на Общините, като се дава право на гражданите да предават отпадъци само на Общинските площадки, но не и на частните. „Освен това – как ще бъдат събирани отпадъците след като хората няма да бъдат мотивирани да ги предават срещу заплащане?“ - попита председателят на БАР Борислав Малинов. „Физическите лица няма да отидат на 10 километра да изхвърлят някакъв битов отпадък, без да им се плати за него.

По-лесно ще бъде да го занесат в най-близката незаконна площадка, която ще им го плати в брой, няма да им вземе документ за самоличност, няма и да го заснеме на видеокамерите, защото такива няма в незаконните площадки. Така гражданина няма да плати 10% данък върху дохода. За този текст към закона представителите на бранша ще сезират Комисията за защита на конкуреция (КЗК), а след това и Конституционния съд, тъй като се дават изключителни права на общините да отнемат частните права на гражданите.

БАР ще пусне и жалби към няколко дирекции към Европейската комисия, както и към Комисията по петиции и жалби към европейския парламент. Друг проблем, който стои на дневен ред пред рециклиращата индустрия е безкасовото плащане. Малинов даде следния пример: „Метафорично казано ако предадеш скрап за 10 лв, 7 от тях отиват в банката, а за теб остават 3“. Тази практика също не работи в европейските страни. В Белгия тя беше приета, след това отменена. А в Англия тя въобще не беше приета. В закона има още неясноти. На фирмите от бранша, които имат „невярно сведение“ в документацията, ще им бъде отнемано разрешението, както и банковата гаранция от 25 000 лв, дори и за техническа грешка.

Въпросът е както означава понятието „невярно сведение“? Въпреки че тази санкция може да бъде обжалвана, никъде в закона не е записано какъв е режимът банковата гаранция да бъде върната на фирмата. Според представителите на бранша изграждането на общински площадки ще струва на държавата около 260 милиона лева. Въпросът е откъде ще дойдат тези пари? Българската асоциация по рециклиране се обяви за 3 месечно пазене на видеозаписите от камерите, разположени в пунктовете за скрап, а не в срок от една година, защото това означава много инвестиции за записващи устройства, които са необосновани. Друго предложение е търговските обекти и административните сгради да събират отпадъците разделно.

Те ще трябва да разполагат с контейнери за хартия, стъкло, метал и пластмаса от 1 януари 2013 г. За липса на такива глобата ще е от 3 до 10 хил. лева. Дори и за малък обект като павилион от 5 квадратни метра собствениците ще трябва да определят още 1 кв. м за контейнери. БАР счита, че изискването е целесъобразно, но закона не дава отговори на въпроса кой и как ще събира тези отпадъци, както и кой ще плаща за контейнерите, които са на стойност между 100 и 1 000 лв., в зависимост от големината им. От бранша за пореден път апелираха, че рестриктивните мерки трябва да бъдат насочени към всички заети в сферата на рециклиране, но най-вече към незаконните площадки, които продължават да работят, без да им бъде налаган контрол и санкции. Именно те са един от най-важните проблеми, за които е необходимо обединение на усилията, както на браншовите организации, така и на контролните органи.

На семинара в Лъки Банско представителите на рециклиращата индустрия се обединиха около мнението, че ще продължават да търсят конструктивен диалог с институциите за помени в Закона за управление на отпадъците, който ще стимулират развитието на малкия и средния бизнес в България. Райна Капчева от Европейски институт – София изрази желанието си за осъществяване на системни срещи между представителите на брашна и контролните органи за намиране на общ подход към проблема с незаконните пунктове, който има европейски измерения. Иво Георгиев от Асоциацията на рециклиращата индустрия категорично посочи, че бизнесът със скрап не означава само кражби и лъжливи фирми.

Зареждане...
За реклама Еcology and Infrastructure Pol-PRIMETT II Да изчистим България заедно ‘Save the Planet’ (Управление на отпадъци и рециклиране)