Агенцията за регионално икономическо развитие-Стара Загора е партньор по проект GPP4Growth, финансиран от програмата INTERREG Europe, чиято цел е да създаде възможности за публичните власти да стимулират еко- иновациите, ресурсната ефективност и екологичния растеж чрез зелени обществени поръчки. Проектът обединява опита и практиките на девет партньора от ЕС в опит да подобри капацитета на публичните органи за прилагане на политики, които насърчават екологичните иновации и зеления растеж чрез „зелени обществени поръчки“ (ЗОП). 14% от общия БВП на ЕС се изразходва от публичните органи на Европа.Повече