През последните две десетилетия големите слънчеви масиви се превръщат във все по-често срещана гледка по света. Слънчевото оборудване има дълг живот повече от 30 години, но идва време да се помисли за неговото рециклиране след жизнения му цикъл. Прогнозите са, че след като започне да излиза от употреба годишно ще генерира около 10 милиона метрични тона отпадъци по целия до 2050, което е породено от бързия растеж на слънчевите инсталации от 2010 г. Повечето материали, използвани в конструкцията на тези модули, са нетоксични. Някои са благородни метали, като сребро и телур. Типичният c-Si панел е 76% тегловно стъкло, 10% полимер, 8% алуминий, 5% силиций иПовече

Агенцията за регионално икономическо развитие-Стара Загора е партньор по проект GPP4Growth, финансиран от програмата INTERREG Europe, чиято цел е да създаде възможности за публичните власти да стимулират еко- иновациите, ресурсната ефективност и екологичния растеж чрез зелени обществени поръчки. Проектът обединява опита и практиките на девет партньора от ЕС в опит да подобри капацитета на публичните органи за прилагане на политики, които насърчават екологичните иновации и зеления растеж чрез „зелени обществени поръчки“ (ЗОП). 14% от общия БВП на ЕС се изразходва от публичните органи на Европа.Повече